Záznam z pedagogické rady

Vydáno:

Podle ustanovené § 28 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), školy a školská zařízení v rámci vedené dokumentace uchovávají i záznamy z pedagogických porad.

Související dokumenty

Pracovní situace

GDPR - pro školy
Informační povinnost školy nebo školského zařízení – příklady
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Informační povinnost správce v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Sazebník úhrad za poskytování informací
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Zveřejnění údaje o platu
Narušování online výuky
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT
Evidence návštěvníků při vstupu do budovy školy
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ve školách a školských zařízeních – charakteristika, podmínky legálního zpracování osobních údajů, informační povinnost správce
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování - základní školy
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů a zpracování osobních údajů

Poradna

Zveřejňování fotografií
Ochrana osobních údajů
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Začátek vyučování
Zjišťování osobních údajů ve škole
Pověřenec GDPR
GDPR a udělení napomenutí třídního učitele
Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky