Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) podle školského zákona

Vydáno:

Úvodem alespoň připomeňme, že přestože to budou nejčastěji rodiče, kdo bude za žáka ve vztahu ke škole odpovídat, školský zákon spojuje práva a povinnosti s pojmem „zákonný zástupce“, který pro své potřeby také vymezuje (ust. §183 odst. 7). Zákonným zástupcem žáka tedy může být také osvojitel nebo poručník, pěstoun, opatrovník nebo ředitel dětského domova (popřípadě i další osoby).

Související dokumenty

Pracovní situace

Kam sahá působnost rodičů
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Zákonný zástupce
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Spolupráce rodiny a školy
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Základní povinnosti žáků podle školského zákona
Nahrávání průběhu jednání se zákonnými zástupci žáka
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)

Poradna

Povinná školní docházka - žák cizinec - odpověď na dotaz
Pobyt žáka v zahraničí
Pobyt v zahraničí dítěte
Odklad povinné školní docházky
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Žák v zahraničí
Odpovědnost
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024
Podnapilý rodič
Kurzy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník