Vysvědčení

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání
12/2005 Sb. o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
16/2005 Sb. o organizaci školního roku
47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Pracovní situace

Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR a nostrifikace
Stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Procvičování, domácí úkoly
Školní družina a kritéria ČŠI
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Vysvědčení a rodné číslo
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a VOŠ
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Vysvědčení na základní škole
Vysvědčení na střední škole

Poradna

Nehodnocení
Hodnocení v náhradním termínu
Výuka plavání a omluvenky