Výkon práce zaměstnanců – pedagogických pracovníků

Související dokumenty

Pracovní situace

Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Ošetřovné v podmínkách mimořádných opatření
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Individuální konzultace na půdě školy
Informace k provozu škol a školkých zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?
Schéma posuzování návratu ze zahraničí školami podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Výkon práce zaměstnanců – nepedagogických pracovníků
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Voucher místo zrušeného zájezdu
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical)
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance

Poradna

Přespočetné hodiny na VOŠ
Rozsah přímé pedagogické činnosti dle NV č. 75/2005 Sb.
Koordinátor ŠVP
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Přímá pedagogická činnost
Výchovný poradce
ICT koordinátor
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Vracení úplaty
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Třídnické hodiny
Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí