V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR

Vydáno:

Při šetření trestné činnosti mládeže je mezi právnickými osobami poskytujícími pomoc Policii ČR nejdůležitějším a nejvýznamnějším partnerem škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“). Tam se odehrává dle mých osobních zkušeností odhadem 90 % šetření s mládeží. Management školy je ze zákona povinen poskytnout věcnou a osobní pomoc policistům. Neznamená to však, že tato pomoc policii musí být poskytnuta školou ihned, zákon připouští odložení i odložení pomoci.

Související dokumenty

Pracovní situace

Policie ve škole
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Výroční zpráva o činnosti školy
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Zákony

273/2008 Sb. o Policii České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
89/2012 Sb. občanský zákoník
40/2009 Sb. trestní zákoník
251/2016 Sb. o některých přestupcích
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)