V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR

Vydáno:

Při šetření trestné činnosti mládeže je mezi právnickými osobami poskytujícími pomoc Policii ČR nejdůležitějším a nejvýznamnějším partnerem škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“). Tam se odehrává dle mých osobních zkušeností odhadem 90 % šetření s mládeží. Management školy je ze zákona povinen poskytnout věcnou a osobní pomoc policistům. Neznamená to však, že tato pomoc policii musí být poskytnuta školou ihned, zákon připouští odložení i odložení pomoci.

Související dokumenty

Zákony

273/2008 Sb. o Policii České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
89/2012 Sb. občanský zákoník
40/2009 Sb. trestní zákoník
251/2016 Sb. o některých přestupcích
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Pracovní situace

Policie ve škole
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Výroční zpráva o činnosti školy
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Kdo nese odpovědnost, pokud se při testování podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví něco pokazí?
Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Jak postupovat v případě, že škola organizuje tzv. sběr tříděného odpadu?
Zveřejňování informací poskytnutých podle zákona o svobodném přístupu informacím

Poradna

Úvazky
Střídavá péče
Úvazek kuchaře
Home office
Míra vzdělávací povinnosti
Intervence
Platová třída 13
Sloučení škol
Volby do školské rady
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá vyučovací povinnost
Přespočetné hodiny
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce
Začátek vyučování
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Výpověď
Povinné předškolní vzdělávání