Spisová služba ve školách a školských zařízeních

Vydáno:

Povinnosti škol a školských zařízení v oblastech vedení spisové služby a péče o dokumenty vyplývající z aktuálních právních předpisů. Vymezení nejdůležitějších zdrojů informací a stanovení organizačních opatření ve škole. Tvorba spisového řádu se spisovým a skartačním plánem.

Související dokumenty

Pracovní situace

Úvod ke spisové službě
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Vyřazování dokumentů
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Vnitřní řád školní družiny
Tvorba spisu
Odesílání a ukládání dokumentů
Další postupy ve spisové službě
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
Klasifikační práce ve školství a spisová služba
Osobní spis zaměstnance
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Kdy použít hlavičkový papír
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí

Poradna

Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Povinnost archivace dokumentů školní jídelny

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/1991 Sb. o účetnictví
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)