Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Pracovní situace

Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Cestovní náhrady
Směrnice k čerpání dovolené
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Pracovní cesty
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Cestovní náhrady poskytované neveřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Cestovní náhrady poskytované veřejnými školami a školskými zařízeními v ČR
Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Školní řád pro základní umělecké školy
Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Cestovní náhrady v případě svazkové školy
Organizace odborné praxe - směrnice

Poradna

Směrnice
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz