Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole

Vydáno:

Stanovení místa a způsobu rozdělování dokumentů doručených do školy. Postupy oběhu dokumentů ve škole v závislosti na druhu dokumentu. Způsoby vyřizování doručených i vlastních dokumentů a přidělení spisových a skartačních znaků a skartačních lhůt.

Související dokumenty

Pracovní situace

Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Úvod ke spisové službě
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Vyřazování dokumentů
Odesílání a ukládání dokumentů
Tvorba spisu
Další postupy ve spisové službě
Klasifikační práce ve školství a spisová služba
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
Vnitřní řád školní družiny
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Osobní spis zaměstnance
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Kdy použít hlavičkový papír
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Interní dokumentace

Poradna

Povinnost archivace dokumentů školní jídelny
Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vzdání se pracovního místa ředitele školy

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)