Registr smluv - Nejčastější chyby při uveřejňování

Vydáno:

V tomto díle se zaměříme na nejčastější chyby, se kterými se denně v rámci monitoringu setkáváme. A jelikož by bylo bezpředmětné pouze poukazovat na chyby, zaměříme se i na to, jak tyto chyby vznikají, jak je řešit a jak chybovosti předcházet.

Související dokumenty

Pracovní situace

Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné
Registr smluv - lhůty dané zákonem a sankce
Zveřejňování dodatků smluv v centrálním registru smluv
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Poučení žáků o BOZ
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Změny v zákoně o svobodném přístupu k informacím v roce 2023
Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními?

Poradna

Vedoucí kuchařka
Přímá pedagogická činnost
Doplňková činnost
Registr smluv

Zákony

340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím