Řádná docházka žáka do školy a nepřítomnost žáka ve vyučování

Vydáno:

Povinnost zákonných zástupců zajistit řádnou docházku dítěte do školy má svůj ústavní i mezinárodněprávní základ. Podle čl. 33 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je právo na vzdělání jedním ze základních lidských práv. Současně však platí, že školní docházka je povinná, a to po dobu, kterou stanoví zákon. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku svého věku (ust. § 36 odst. 1 školského zákona).

Související dokumenty

Pracovní situace

Zákonný zástupce
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Komunikační strategie školy - šablony
Konflikt se žákem. Postup při řešení problémů se žáky
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) podle školského zákona
Základní povinnosti žáků podle školského zákona
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce

Poradna

Žák v zahraničí
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Povinná školní docházka - žák cizinec - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Pobyt v zahraničí dítěte
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Odklad povinné školní docházky
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Odpovědnost
Poskytnutí informací třetí osobě
Učitel zaměstnaný na DPP a čerpání dovolené
Náhrada druhého cizího jazyka
Nástup dětí do MŠ a ZŠ a pojištění ve školním roce 2023/2024
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen

Zákony

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce