Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie

Řada školských zařízení je situována v zónách havarijního plánování a zónách ohrožení, které jsou vymezovány v okolí objektů nakládajících s nebezpečnými látkami. Připravenost managementu školských zařízení pro případnou závažnou havárii spojenou s únikem nebezpečné látky do okolí má zásadní význam pro minimalizaci dopadů možných závažných havárií. Hasičský záchranný sbor ČR realizuje řadu aktivit, které vedou k vyšší připravenosti těchto objektů. Jedná se zejména o zpracování plánovací dokumentace, organizaci seminářů, tvorbu a distribuci preventivních materiálů, zapojení do cvičení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Prověrka bezpečnosti práce
Pracovní úrazy
Školní úrazy
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Podmínky požární bezpečnosti ve školách a školských zařízeních
Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény
Ochrana pedagogů
Alkohol na pracovišti
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)

Poradna

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Školení hygienického minima
Doplňková činnost
Bezpečnost
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz

Zákony

224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů