Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné

Vydáno:

Podle § 132 zákoníku práce, v platném znění, pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu, příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

Související dokumenty

Pracovní situace

Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odnětí osobního ohodnocení
Odměňování mzdou
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené

Poradna

Koordinátor ŠVP
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Pracovní cesta ve svátek
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku
Přespočetné hodiny na VOŠ
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Přímá pedagogická činnost
Výchovný poradce
ICT koordinátor
Příplatek za dělenou směnu učitelky
Nadúvazkové hodiny zástupce ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Odměna za pedagogickou intervenci

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci