Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona

Charakteristika přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona po dobu těhotenství

Související dokumenty

Pracovní situace

Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Vyřizování stížností - směrnice
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Přijímací řízení 2019/2020
Ukončení přerušení vzdělávání
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Správní řízení - střední školy
Průběh správního řízení
Správní řízení - rozhodnutí
Odvolací řízení (správní řízení)
Přeřazení žáka do vyššího ročníku

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Výuka Aj
Přijetí dítěte do MŠ
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory