Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)

Vydáno:

 

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Ukončení přerušení vzdělávání
Přijímací řízení 2019/2020
Nové rozhodnutí - k přijímacímu řízení na střední školy
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Vyřizování stížností - směrnice
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Uznání uceleného dosaženého vzdělání
Uznání částečného dosaženého vzdělání
Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
Vyloučení žáka ze školy

Poradna

Ukončení předškolního vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání