Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)

Vydáno:

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Správní řízení - střední školy
Průběh správního řízení
Správní řízení - rozhodnutí
Odvolací řízení (správní řízení)
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Podmíněné vyloučení žáka ze školy
Vyloučení žáka ze školy
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Přestup žáka do jiné střední školy
Změna oboru vzdělání
Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
Uznání uceleného dosaženého vzdělání
Uznání částečného dosaženého vzdělání
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory