Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Pracovní situace

Příplatek za noční práci a práci v sobotu a neděli
Zvláštní příplatek a příplatek za rozdělenou směnu
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Evidence a proplácení přespočetných hodin
Návštěva lékaře
Odměňování platem
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy veřejné
Účast na školení během víkendu
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Přespočetné hodiny
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Telefonické ověřování výše platu
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na SŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v ZUŠ
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na VOŠ

Poradna

Přespočetné hodiny a práce přesčas
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz
Střet zájmů
DPČ
Ukončení pracovního poměru
Home office
Úvazek školní jídelna
Příplatek za vedení
Platový tarif vedení školy
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Přímá ped. činnost
Odměna za pedagogickou intervenci
Vedoucí učitel odborného výcviku
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“