Pracovní doba pedagogického pracovníka

Vydáno:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), v ustanovení § 96 zaměstnavatelům přikazuje vést evidenci pracovní doby. Zákon upravuje výše uvedenou problematiku pouze velmi stručně. Zákoník práce ani žádný jiný právní předpis nestanoví způsob vedení evidence pracovní doby. Protože povinnost vést evidenci pracovní doby je zákoníkem práce uložena zaměstnavateli (samozřejmě za nezbytné součinnosti zaměstnance), je tedy pouze na něm, jaký způsob evidence pracovní doby. Zvolený způsob však musí odpovídat účelu vedení evidence pracovní doby. Je ale nezbytné rozlišovat mezi podklady pro zpracování evidence pracovní doby a samotnou touto evidencí.

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Přímá pedagogická činnost nad stanovený rozsah
Evidence pracovní doby ve školství
Organizace pracovní doby
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Účast na školení během víkendu
Výkon přímé a nepřímé pedagogické činnosti - rozvržení pracovní doby
Návštěva u lékaře
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Návštěva lékaře
Práce přesčas
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Rozvoj pedagogických pracovníků
Přespočetné hodiny - mimořádná opatření
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Nový platový řád pedagogických pracovníků

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Dovolená
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Uznání kvalifikace podle novely zákona o pedagogických pracovnících
Úvazek
Úvazek
Rozpis pracovní doby
Podnapilý rodič
Přespočetné hodiny a práce přesčas
DPČ
Úvazek školní jídelna
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá ped. činnost
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Samostudium
Úvazek asistenta
Platová třída

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí