Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí

Vydáno:

 • Průběh správního řízení – založení spisu
 • Průběh správního řízení – lhůta pro vydání rozhodnutí
 • Průběh správního řízení – práva a povinnosti účastníka řízení a správního orgánu
 • Průběh správního řízení – získávání podkladů pro vydání rozhodnutí
 • Usnesení o přerušení řízení
 • Usnesení o přerušení řízení – řízení o předběžné otázce
 • Usnesení o přerušení řízení v případě odstranění nedostatků žádosti
 • Usnesení o zastavení řízení
 • Vedení spisu
 • Průběh správního řízení - možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
 • Rozhodnutí  

Související dokumenty

Pracovní situace

Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Správní řízení - základní školy
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Zařazení do přípravné třídy základní školy
Přestup žáka na jinou základní školu
Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
Opakování ročníku
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Zápis - správní řízení
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
150/2002 Sb. soudní řád správní
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Vzory