Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01

Vydáno:

Právní předpisy, metodika, informace

Související dokumenty

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Šablony od A do Z
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Přímá a nepřímá pedagogická činnost v dohodách o pracích mimo pracovní poměr
Podstata účetnictví
Požadavky na použití účetních metod
OP JAK
Zařazování zaměstnance do platové třídy
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Bezplatné poskytování učebnic
Stravování „cizích strávníků“
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
První kroky při vymáhání dlužného školného

Poradna

Přespočetné hodiny
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Intervence
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá ped. činnost
Odměna za pedagogickou intervenci
Vedoucí učitel odborného výcviku
Odklad povinné školní docházky
Kvalifikace
Uvolnění z výuky
Školení o víkendu
Úvazek asistenta
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená