Organizace odborné praxe - směrnice

Související dokumenty

Pracovní situace

Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Směrnice k dodržování autorského práva
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Vyřizování stížností - směrnice
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Právní předpisy a směrnice školy
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Provozní řád venkovních ploch
Směrnice k čerpání dovolené
Směrnice o poskytování informací
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Směrnice Vnitřní kontrolní systém
Školní řád pro základní umělecké školy
Provozní řád
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Směrnice
Dobrovolnická práce
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Odpovědnost za škodu při odborné praxi
Počet ZŘ/VUOV na odborném výcviku a výuka autoškoly
Zvláštní příplatek mistra odborného výcviku
Platnost zkoušky
Ubytování v internátu
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Uznání částečného dosaženého vzdělání

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

288/2003 Sb. , kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Vzory