Organizace odborné praxe - směrnice

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

288/2003 Sb. , kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Nařízení vlády

567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Pracovní situace

Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Směrnice k dodržování autorského práva
Odborný výcvik v kontextu praktického vyučování a druhu práce
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Právní předpisy a směrnice školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Směrnice Vnitřní kontrolní systém
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Vyřizování stížností - směrnice
Školní řád pro základní umělecké školy
Provozní řád
Provozní řád venkovních ploch
Směrnice k čerpání dovolené
Směrnice o poskytování informací
Používání učebnic v základní a střední škole

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Směrnice
Dobrovolnická práce
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost