Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů

Vydáno:

Školní výlety jsou u dětí velmi oblíbené. Na ředitele škol a pedagogy však tyto akce kladou značné nároky. Je třeba vyřešit otázky týkající se pracovního práva, např. jak se vypořádat s limity pracovní cesty a cestovními náhradami, s pracovní dobou atd.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zahraniční cesta v případě neveřejných škol a školských zařízení
Zahraniční cesta v případě veřejných škol a školských zařízení
Specifika školství a pracovní cesty
Pracovní cesta kratší než 5 hodin a závodní stravování
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Lyžařský výcvik
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Kurz horské turistiky
Kurz vodní turistiky
Cyklistický kurz
Mimoškolní akce školy – vybrané specifické aktivity
Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram
Lyžařský kurz
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?

Poradna

Rozchod na školní akci
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Škola v přírodě na 5 a méně dní
Učitel na lyžařském kurzu
Škola v přírodě
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Doplňková činnost
Vracení úplaty
Odpovědnost
Zmocnění zdravotníka
Koordinátor ŠVP
Poškozená tabule - náhrada škody
Cestovné učitelů během školní akce
Cestovní náhrady a poskytování stravného vs. stravování
Podání léku dítěti s epilepsií
Faktura za lyžařský kurz pedagogický doprovod
Výkaz práce a cestovní náhrady při dvoudenním školení zaměstnanců školy
Proplacení pracovní cesty
Kurzy

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník
366/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů