Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic

Tento metodický materiál připravilo MŠMT k podpoře základních škol a pedagogicko-psycholockých poraden („PPP“) při plošném zavádění pozic školních psychologů a školních speciálních pedagogů do základních škol.

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
VP a další poradenští pracovníci
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Školní psycholog na základní škole
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Náplň práce školního psychologa
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog

Poradna

Přespočetné hodiny na VOŠ
Kvalifikace
Rozsah přímé pedagogické činnosti dle NV č. 75/2005 Sb.
Koordinátor ŠVP
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti výchovných poradců
Přímá pedagogická činnost
Výchovný poradce
ICT koordinátor
Zástupce ředitele
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Kvalifikace
Kvalifikace
Příplatek
Kvalifikace
Kvalifikace
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Třídnické hodiny
Přímá pedagogická činnost zástupců ředitele školy
Několik výchovných poradců ve škole
Snížení rozsahu přímé vyučovací povinnosti u výchovných poradců

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vzory