Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic

Vydáno:

Tento metodický materiál připravilo MŠMT k podpoře základních škol a pedagogicko-psycholockých poraden („PPP“) při plošném zavádění pozic školních psychologů a školních speciálních pedagogů do základních škol.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
VP a další poradenští pracovníci
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Školní psycholog na základní škole
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
ADHD v předškolním věku
ADHD ve školním věku
ADHD v období dospívání (adolescence)
Náplň práce školního psychologa

Poradna

Kvalifikace
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Kvalifikace
Kvalifikace
Příplatek
Kvalifikace
Kvalifikace