Kontrola a hodnocení školy

Vydáno:

Co dělat při pochybách o kvalitě či postupu školy? Kontrolovány mohou být veškeré aktivity hrazené z veřejných prostředků. Každá škola provádí autoevaluaci, vypracovává výroční zprávu a dále školu hodnotí i ČŠI.

Související dokumenty

Pracovní situace

Hodnocení ředitele
Autoevaluace
Evaluace EV ve škole
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Hodnocení a evaluace
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Školní družina a kritéria ČŠI
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Začínající učitelé
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Tematická zpráva ČŠI 2017

Poradna

Autoevaluace

Zákony

320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy