Konání pedagogické rady

Vydáno:

Školský zákon, ani jiný právní předpis neupravuje pravidla konání pedagogických rad.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Právní postavení školské rady
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Školská rada z pohledu legislativy
Vedení porad
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Tematická zpráva ČŠI 2017

Poradna

Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)