Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Vydáno:

S každým novým opatřením Ministerstva zdravotnictví, zpřísněním aktuálních podmínek, obdrží mnoho škol zprávy od rodičů. Rodiče v nich požadují, aby jejich dítě bylo vyjmuto z nějaké povinnosti, která na žáky škol v té době dopadá. Typicky se rodiče domáhají, aby se jejich děti nemusely testovat na covid-19 nebo aby nemusely nosit ochranu dýchacích cest. V těchto zprávách uvádějí, že školy porušují zákony včetně základních lidských práv, když dodržování hygienických povinností od žáků vyžadují. Často se odvolávají na stanoviska právníků nebo odborných organizací.

Související dokumenty

Zákony

94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Pracovní situace

Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce
Stanovisko k právnímu výkladu Mimořádného opatření k nošení respirátorů neočkovanými učiteli
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
FKSP a očkování
Počet žáků ve třídě
Platový tarif vedení školy
Provoz MŠ
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Vracení úplaty
FKSP
Žák v zahraničí
Školní klub