Interní dokumentace

  • Proces vydání interních předpisů, formální náležitosti
  • Povinnost a možnost vydat interní předpisy – přehled

Související dokumenty

Pracovní situace

Úvod ke spisové službě
Spisová služba ve školách a školských zařízeních
Příjem a evidence dokumentů ve škole
Rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů ve škole
Sazebník úhrad za poskytování informací
Možnost vést dokumentaci školy pouze v elektronické podobě
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Tvorba spisu
Odesílání a ukládání dokumentů
Vyřazování dokumentů
Další postupy ve spisové službě
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Směrnice k čerpání dovolené
Směrnice o poskytování informací
Organizace školních výletů - směrnice
Záznam z pedagogické rady
Změny ve vyhlášce č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení
Kdy použít hlavičkový papír
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné

Poradna

Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vzdání se pracovního místa ředitele školy

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
500/2004 Sb. správní řád
563/1991 Sb. o účetnictví
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
107/2005 Sb. o školním stravování
108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti