Informace o zdravotní způsobilosti žáka

Vydáno:

Další povinnosti zákonných zástupců podle školského zákona se týkají informací o zdravotní způsobilosti žáka a jeho zdravotních obtížích. Jde o oblast velmi důležitou, navazující na ust. § 29 školského zákona, dle něhož má škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.

Související dokumenty

Pracovní situace

Bezpečnost osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů
Kamerové systémy ve školách
Změna ve vyplňování záznamů o úrazech
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021
Jak reagovat na výzvy ohledně covidu-19, které ředitelé nalézají v datových a e-mailových schránkách
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Zákonný zástupce
Zdravotní způsobilost k tělesné výchově
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Co je to whistleblowing?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Žák v zahraničí
Odpovědnost
Poskytnutí informací třetí osobě

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů