Individuální vzdělávací plán

Vydáno:

  • Charakteristika vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
  • Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plán
Žádost o individuální vzdělávací plán, který je podpůrným opatřením
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Individuální vzdělávání
IVP
Individuální vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Platová třída
Zrušení IVP žáka střední školy
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vzory