Hodnocení maturitní zkoušky

Novelizovaná vyhláška č. 177/2009 Sb. účinná od 9. 11. 2012 zkracuje lhůty, ve kterých jsou výsledky jednotlivých dílčích zkoušek společné části zpřístupněny řediteli školy a žákům (§ 22 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění).

Související dokumenty

Pracovní situace

Hodnotitel
Opravné a náhradní maturitní zkoušky
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Komisionální zkouška žáka střední školy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Přihlašování k maturitní zkoušce
Maturitní komisař
Zkušební maturitní komise
Maturita - pracovní listy
Zkoušky společné a profilové části
Příklady nabídky zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturity
Maturitní a závěrečná zkouška podzim 2021, opravná a náhradní maturitní zkouška, opakování ročníku
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Zadavatel
Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
Jmenování (určení, stanovení) komisaře, zadavatelů, hodnotitelů a členů maturitní komise

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Dny volna před maturitou
Hodnocení v náhradním termínu
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dobrovolnická práce
Kvalifikace
Nehodnocení
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Nepřipuštění k obhajobě maturitní práce
Uznání částečného dosaženého vzdělání
Maturitní písemné práce a ústní zkouška
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Přihlášení k podzimnímu termínu maturitní zkoušky u žáků s neukončeným ročníkem
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Výuka plavání a omluvenky

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Vzory