Hodnocení a evaluace

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Autoevaluace
Školní družina a kritéria ČŠI
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Nástroje vlastního hodnocení
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Plán vlastního hodnocení
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Hodnoticí rozhovor
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Hodnocení pedagogického pracovníka
Evaluace EV ve škole
Řízení pracovního výkonu
Hodnocení pracovního výkonu
Hodnotitel
Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Financování nepedagogické práce ve školní družině

Poradna

Výuka plavání a omluvenky
Nehodnocení
Autoevaluace
Hodnocení v náhradním termínu
Poskytnutí informací třetí osobě
Náhrada druhého cizího jazyka
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy