Doplňková činnost školy

Vydáno:

Doplňková činnost příspěvkových organizací je obecně upravena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). Podle § 27 odst. 2 písm. c) a g) tohoto zákona zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.

Související dokumenty

Pracovní situace

OP JAK
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Reforma financování střední školy
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Finanční kontrola
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací

Poradna

FKSP
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
Základní umělecká škola a doplňková činnost
Školská právnická osoba - prodej výrobků
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
FKSP a Flexi passy

Zákony

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)