Mgr. Barbora Votoupalová

  • Článek
Na veřejného ochránce práv se obrací rodiče dětí, které potřebují odbornou či méně odbornou zdravotní péči během docházky do školy. Donedávna poskytování této zdravotní péče ve školách probíhalo, řekněme, v šedé zóně. Tento stav částečně změnila novela zákona, která je účinná od 1. ledna 2022.
Vydáno: 24. 05. 2022
  • Článek
Ředitelé a ředitelky základních škol se musí během procesu přijímání k povinné školní docházce vypořádat s řadou souvisejících otázek. Některými z nich se ve své praxi zabýval i veřejný ochránce práv. Problematiku spádové turistiky a neshod rodičů shrnul ve sborníku stanovisek ochránce pro oblast školství. Následující text se jim také věnuje.
Vydáno: 22. 02. 2022
Předškolní vzdělávání je v České republice povinné pro pětileté děti. Jak ale postupovat v situaci, kdy dítě povinné k předškolní docházce nemá spádovou mateřskou školu, do které by mohlo nastoupit? Odpověď nejen na tuto otázku najdete v tomto článku.
Vydáno: 31. 01. 2022
  • Článek
Na veřejného ochránce práv se často obracejí rodiče dětí, které nebyly přijaty do vybrané základní školy. Ochránce se proto v minulosti zabýval kritérii pro přijímání žáků do základních škol a jednotlivá kritéria rozebral v doporučení k rovnému přístupu k povinné školní docházce. Své závěry shrnul ve sborníku stanovisek ochránce pro oblast školství. Blíže se jim věnuje také tento článek.
Vydáno: 18. 01. 2022
  • Článek
Na veřejného ochránce práv se obracejí rodiče, kteří mluví o neférovosti přijímání dětí do mateřských škol. Často se dotazují, zda je vůbec možné některá kritéria používat. Ochránce se proto v minulosti zabýval kritérii pro přijímání dětí do mateřských škol a rozebral je v doporučení k rovnému přístupu k předškolnímu vzdělávání. Své závěry shrnul ve sborníku stanovisek ochránce pro oblast školství. Blíže se jim věnuje také tento článek.
Vydáno: 18. 01. 2022
  • Článek
Veřejný ochránce práv v rámci své činnosti v oblasti školství zaznamenává i stížnosti týkající se školních družin. Často jde o stížnosti zákonných zástupců dětí, které nebyly z různých důvodů přijaty do školní družiny. Krátké shrnutí zjištění ochránce z této oblasti nabízí tento článek.
Vydáno: 14. 12. 2021
  • Článek
Předškolní vzdělávání je v České republice povinné pro pětileté děti. Jak ale postupovat v situaci, kdy dítě povinné k předškolní docházce nemá spádovou mateřskou školu, do které by mohlo nastoupit? Odpověď nejen na tuto otázku najdete v tomto článku.
Vydáno: 23. 11. 2021
  • Článek
Přestože šikana není současnou právní úpravou vymezena, školám ze školského zákona vyplývají povinnosti vztahující se k prevenci a aktivnímu řešení tohoto nebezpečného jevu. Bližší pravidla poskytuje metodický pokyn Ministerstva školství, mládeževa tělovýchovy. Konkrétní postup školy v rámci prevence a řešení šikany by pak měl být zachycen ve školním řádu. Veřejný ochránce práv může být nápomocen v oblasti školní šikany omezeně, a to buď jako orgán prošetřující postup České školní inspekce při šetření šikany, nebo jako orgán posuzující šikanu z pohledu antidiskriminačního zákona.
Vydáno: 19. 10. 2021