Šikana ve školách a pravomoci veřejného ochránce práv

Vydáno:
Přestože šikana není současnou právní úpravou vymezena, školám ze školského zákona vyplývají povinnosti vztahující se k prevenci a aktivnímu řešení tohoto nebezpečného jevu. Bližší pravidla poskytuje metodický pokyn Ministerstva školství, mládeževa tělovýchovy. Konkrétní postup školy v rámci prevence a řešení šikany by pak měl být zachycen ve školním řádu. Veřejný ochránce práv může být nápomocen v oblasti školní šikany omezeně, a to buď jako orgán prošetřující postup České školní inspekce při šetření šikany, nebo jako orgán posuzující šikanu z pohledu antidiskriminačního zákona.
Šikana ve školách a pravomoci veřejného ochránce práv
Mgr.
Barbora
Votupalová
právnička Kanceláře veřejného ochránce práv
Snad každý má alespoň rámcovou představu o tom, co to je šikana, v čem spočívá, jak moc je nebezpečná a jak závažné dopady má, zvláště v dětském kolektivu. O to větším překvapením pro některé může být, že navzdory závažným dopadům šikany nenajdeme nikde v právním řádu České republiky její definici.
Šikana je nebezpečný sociálně patologický jev, který vede ke snižování lidské důstojnosti a cti. Šikana ve školách může mít mnoho podob. Jedná se o projevy fyzické, verbální, neverbální a jiné než fyzické. Konkrétními příklady mohou být plivání, tahání za vlasy, bití, vulgární nadávky, manipulativní příkazy, urážlivá gesta, ničení věcí, schovávání učebních pomůcek, ignorance nebo rozšiřování pomluv.

Související dokumenty

Zákony

349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Bezplatné poskytování učebnic
Evidence pracovní doby ve školství
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Možné potíže plynoucí z intelektového nadání

Poradna

Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP