Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Školní řád

Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová, Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Dostanete-li od zákonného zástupce žáka prohlášení, ve kterém odmítá, aby jeho dítě nosilo roušky ve společných prostorách školy, pak doporučujeme snažit se především o vysvětlení situace, která není rozhodnutím ředitele školy, protože mimořádné o...

Obsah školního řádu

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Školní řád je logickým základem všech dalších interních směrnic školy. O školním řádu však bylo publikováno hodně článků, a proto budou v následujícím textu vyčleněny pouze ty části školního řádu, které jsou povinné a ve kterých se současně chybuj...

Školní řád - pomůcka pro ředitele škol při jeho tvorbě

Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně ...

Školní řád MŠ - směrnice a komentář

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Vzor směrnice "Školní řád mateřské školy" Komentář k jednotlivým částem školního řádu

Školní řád z pohledu práva

Autor/autoři: Mgr. Martina Ventluková

Školní řád je vnitřním předpisem školy, kterému z hlediska norem upravujících vztahy v rámci školního vyučování náleží nezastupitelné postavení. Školský zákon do značné míry respektuje autonomii jednotlivých škol a ponechává řadu pravidel na úprav...

Tvorba školního řádu

Autor/autoři: Mgr. Michaela Veselá

Školní řád (školy) a vnitřní řád (školského zařízení), dále jen „řád“, mají v každodenním životě školy významné postavení. Je to základní vnitřní předpis školy a školského zařízení. Jsou v něm zohledněny místní podmínky, zvyky a je z něj také patr...

Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Spolupráce ředitele základní a střední školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků v souvislosti s vymezením formy, obsahu a pravidel použití žákovské knížky je shrnuta v následujícím schématu.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele