Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je součástí povinné i dobrovolné péče o zaměstnance vyplývající z právních předpisů i personální strategie školy. Bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky pozitivně ovlivňují motivaci, schopnost...

BOZP - přehled základní legislativy

Autor/autoři: Bc. Jaroslav Kocián

Nedílnou součástí všech oblastí řízení je znalost potřebné legislativy, která danou oblast řídí. V níže uvedeném přehledu je zpracován výtah vybraných zákonů a právních předpisů, jejich jednotlivých ustanovení a současně vzájemně propojené právní,...

BOZP - základní pojmy

Autor/autoři: Bc. Jaroslav Kocián

Pro pochopení přístupu k systému řízení BOZP je nutno znát některé pojmy. Celá problematika zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dána nejen naplněním požadavků právních, technických a ostatních předpisů, ale i hodnocením rizik a při...

Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020 N

Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Na základě novely zákoníku práce č. 366/2019 Sb. nesou mateřské školy od 1. 6. 2020 stejnou odpovědnost za škodu vůči dětem jako základní školy. Tím došlo k převedení odpovědnosti mateřských škol za škodu z režimu občanského zákoníku do režimu zák...

Ochrana pedagogů N

Autor/autoři: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.

V posledních letech stoupá agresivní chování žáků a studentů vůči učitelům. Jedná se především o slovní urážky, sexuální harašení (obscénní gesta, osahávání), obtěžování (ničení majetku, telefonáty, obtěžování jejich dětí), zastrašování zneužitím ...

Poučení žáků o BOZ

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 29 odst. 2 školského zákona školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytn...

Požadavky na pracoviště

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Požadavky na pracoviště jsou obsaženy v příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Požadavky na pracoviště posuzuje odborně způsobilá pro oblast BOZP a PO.

Pracovní prostředí

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Pracovní prostředí tvoří všechny fyzikální, chemické, biologické, sociální, kulturní a jiné činitele, které působí na zaměstnance (jejich motivaci, schopnosti, výsledky a chování) v pracovním procesu při vykonávání sjednané práce a dosahování poža...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele