Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je součástí povinné i dobrovolné péče o zaměstnance vyplývající z právních předpisů i personální strategie školy. Bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky pozitivně ovlivňují motivaci, schopnost...

Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Bezpečnostní plán není povinnou dokumentací školy nebo školského zařízení. Je doporučen Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studenů ve školách a školských zařízeních (čj. 21291/2010-28) – přílohou č. 14 Kri...

BOZP - přehled základní legislativy

Autor/autoři: Bc. Jaroslav Kocián

Nedílnou součástí všech oblastí řízení je znalost potřebné legislativy, která danou oblast řídí. V níže uvedeném přehledu je zpracován výtah vybraných zákonů a právních předpisů, jejich jednotlivých ustanovení a současně vzájemně propojené právní,...

BOZP - základní pojmy

Autor/autoři: Bc. Jaroslav Kocián

Pro pochopení přístupu k systému řízení BOZP je nutno znát některé pojmy. Celá problematika zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dána nejen naplněním požadavků právních, technických a ostatních předpisů, ale i hodnocením rizik a při...

Dohled a pracovní řád

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, se vztahuje pouze na školy veřejné, nikoli na š...

Dohled v předškolním vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Další konkretizaci obecných ustanovení o dohledu pro předškolní vzdělávání obsahuje § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Dohled v zájmovém vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V případě zájmového vzdělávání se ve vyhlášce nehovoří přímo o dohledu, ale v § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, jsou uvedena pravidla pro zajištění bezpečnosti účastníků. Účastníky jsou zejména děti a nezletilí žáci (středisko v...

Dohled v základním uměleckém vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V případě základního uměleckého vzdělávání vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, stanovuje požadavek zajištění BOZ (§ 1 odst. 11 až 13). Na rozdíl od vyhlášky č. 48/2005 Sb. je zajištění BOZ vztaženo na nezletilé žáky. I v tom...

Dohled v základním vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, upravuje pravidla zajištění BOZ (§ 3). Tato vyhláška se vztahuje na základní školy všech zřizovatelů. Většina žáků základní školy je nezletil...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele