Jubilující Marhulka

Vydáno: 12 minut čtení

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, pro domácí i přespolní prostě jen „Marhulka“, vstoupila do 115. roku své existence. Na zakládajících listinách stojí „Hudební a varhanická škola Matice školské v Ostravě na Mariánských Horách, 15. 10. 1907“.

Jubilující Marhulka
Mgr.
Eva
Polášková
vedoucí oddělení teoretických předmětů a skladby, sbormistryně Ostravského dětského sboru, ZUŠ E. Marhuly, Ostrava – Mariánské Hory
U zrodu stál mimo jiné mariánskohorský buditel a osvícenec Eduard Marhula, žák Leoše Janáčka, varhaník, hudební skladatel, organizátor hudebního života na Ostravsku. V květnu roku 1905 byla nejprve zaslána žádost na místodržitelství v Brně o zřízení Matice školské. Zdlouhavý proces schvalování podnítil tajemník Jan Grmela, místní patriot. O dva roky později pak byl výborem místní pobočky Matice školské Marhula pověřen přípravnými pracemi, které předcházely vzniku nejstarší hudební školy (spolkového hudebně-pedagogického učiliště) na území města Ostravy. V říjnu byl Marhula jmenován do funkce ředitele, kterou zastával až do roku 1925, kdy předčasně zemřel. Marhula sám založil a vedl varhanní oddělení, pod jehož vedením zaznamenalo významné úspěchy. Zájem vzbudilo i u tehdejšího zemského inspektora hudebních škol, Leoše Janáčka. Ve škole se dále vyučovalo hře na housle, klavír a sólovému zpěvu.
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=19645.jpg

Související dokumenty

Pracovní situace

2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Vysvědčení v základních uměleckých školách
Začínající učitelé
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Manuál krizové komunikace
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Organizace odborné praxe - směrnice
Komunikační strategie školy - šablony
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Používání učebnic v základní a střední škole
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Je možný zkrácený úvazek ředitele a zástupce ředitele