Jiný pohled na stejné problémy aneb na "Kvapilce" se už "speciály" vzdělávat nebojí

Vydáno:

Od dubna 2012 je Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila v Brně nositelem grantového projektu, který se zabývá prací s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ZUŠ.

Jiný pohled na stejné problémy aneb na „Kvapilce“ se už „speciály“ vzdělávat nebojí
Bc.
Eva
Znojemská
 
ředitelka ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, garantka projektu
Proč grantový projekt na toto téma?
Z autoevaluační analýzy práce školy vyplývalo, že dlouhodobě je umělecké vzdělávání dobře nastaveno na průměrně nadané děti. Nebyly v něm však rovné příležitosti pro děti, které potřebují rychlejší postup, vyšší náročnost učiva, diferencované učební plány a propracovanější metodické postupy výuky. Ještě horší byla situace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí ZUŠ. Učitelé ZUŠ obecně nemají potřebné kompetence pro tuto speciální oblast a ani dostatek zkušeností pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Přes veškerou pedagogickou zkušenost pro tuto náročnou práci nejsou učitelé dobře připraveni ani po psychické stránce. Svědčí o tom fakt, že na základních uměleckých školách studuje velmi malý počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé (i ti špičkoví) totiž v sobě mají zakódované obavy z toho, zda budou speciálním potřebám žáků svými pedagogickými zkušenostmi stačit.
I vzhledem ke kurikulární reformě ZUŠ, která již počítá se začleněním těchto jedinců do výuky, jsme se rozhodli tuto situaci alespoň na naší škole změnit. Reálný předpoklad pokračování této práce i po ukončení projektu je již nastartován a škola se i v budoucnu bude fundovaněji těmto žákům věnovat.
Cílovou skupinu
grantového projektu tvoří u nás 19 žáků hudebně nadaných a 8 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Nadané žáky
a jejich rodiče k účasti v projektu motivuje možnost prohloubení studia a možnost rychlejšího postupu vzdělávacího procesu. Pro ty z nich, kteří se v budoucnu chtějí zabývat hudbou profesionálně, je to intenzivnější a cílenější příprava ke studiu na vyšších uměleckých školách. Jedním z největších přínosů pro lektory školy je poznání metodického postupu práce špičkových pedagogů s talentovanými žáky.
Vybraní žáci byli zařazeni do projektu na základě dokladování své úspěšnosti v krajských a ústředních kolech soutěží vyhlašovaných MŠMT, a to diplomy dokazujícími umístění na 1.–3. místě. Nezpochybnitelnou přidanou hodnotou pedagogů vyučujících nadané žáky je, že mají možnost vyzkoušet si metodické postupy práce pod tutorským dohledem špičkových pedagogů z vyšších uměleckých škol (Konzervatoř Brno, JAMU). Vybraným jedincům je dána možnost k urychlení vzdělávacího procesu, k rozšíření a vyšší náročnosti učiva a k častějším prezentacím na koncertních vystoupeních.
U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
je důvodem k zapojení do projektu větší kompetence pedagogů školy, než je běžné na jiných uměleckých školách, individuální přístup za pomoci aktivní spolupráce zkušených lektorů a špičkových pedagogů. Od žáků se speciálními vzdělávacími potřebami musí mít škola doklad o specifikaci postižení z pedagogicko-psychologické poradny.
Neméně podstatnou sebevzdělávací skupinou jsou samotní učitelé školy, kteří se ve své praxi mnohdy poprvé dostávají do kontaktu s takovýmito žáky. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je dána možnost
individuálního přístupu k jejich specifickým potřebám
a fundovanějšího přístupu ke speciálnímu uměleckému vzdělávání, čímž se naplňuje i zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšiřuje občanská vybavenost města Brna.
V neposlední řadě je pro ZUŠ JK největší motivací zvýšení prestiže školy v očích rodičů i zřizovatele, veřejnosti, ale také konkurenčních škol v Brně. Pedagogové dostali příležitost k lepšímu poznání nových metod práce, k prohloubení znalosti z diagnostiky, vyhledávání a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. Zvýšili si kompetenci (a tím pádem i svou konkurenceschopnost) pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Odborné vzdělávací semináře, kterých se účastnili pedagogové školy:
Akordeonové
 
Využití nových metod a forem ve výuce v akordeonovém oddělení v ZUŠ
 
Akordeon a jeho hudební uplatnění ve výuce nadaných dětí
Klavírní
 
Příprava nadaných žáků k profesionálnímu studiu. Analytické hudební myšlení v klavírní pedagogice od počátku studia.
 
Umělecké vzdělávání – kreativní forma terapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 
Jak uchopit hudbu (práce s nadanými dětmi ve výuce hry na klavír 1. st. ZUŠ)
 
Elementární klavírní pedagogika v kontextu se současnými metodickými postupy, materiály a učebními pomůckami
Houslové
 
Vyhledávání a diagnostika talentu pro hru na housle
 
Příprava nadaných žáků na houslovou profesionální dráhu
 
Moderní metody vzdělávání žáků ve hře na housle
Speciální
 
Vzdělávání žáků se speciálními potřebami v podmínkách ZUŠ
 
Základní hudebně psychologické kategorie, klasifikace schopností a dovedností
 
Diagnostika hudebních schopností dětí a využití vizualizace při testování
 
Physioterapie hudebníků
 
Didaktika hudební výchovy
 
Tréma
 
Pohybová teorie a praxe pro žáky se speciálními potřebami tanečního oboru
Nastartování těchto aktivit a jejich zabezpečení ve větším měřítku by
bez financování z ESF a SR ČR nebylo uskutečnitelné.
Vzdělávat se, udržovat či zvyšovat získané dovednosti mohou pedagogové ZUŠ Jaroslava Kvapila i po ukončení projektu, a to v rámci vybraných vzdělávacích nabídek DVPP organizovaných Střediskem služeb školám a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. Veškerá výpočetní technika zakoupená z projektu je nadále obnovována z provozních prostředků školy.
Víte, jak přidanou hodnotu grantu vnímám z pozice ředitelky školy?
Každý z nás – živě diskutujících v pedagogickém sboru – přinesl
jiný
pohled na
stejné
problémy.

Související dokumenty