Zpráva z konference Asociace ředitelů gymnázií České republiky

Vydáno:

Koncem března AŘG ČR již tradičně pořádá na různých místech České republiky konferenci zaměřenou na nejfrekventovanější oblasti školské problematiky současného i uplynulého období. Letošní se v Karlových Varech účastnilo téměř 170 ředitelů gymnázií. S příspěvky k tématu "Gymnázia na scestí" vystoupilo mnoho významných osobností nejen ze školského prostředí. Již před zahájením bylo zřejmé, že úvodní námět vystupující propojili s řadou různých témat (pojetí kariérního řádu, přijímací řízení, mediálně známý záměr podat ústavní stížnost na postup při spouštění povinné maturitní zkoušky z matematiky aj.).

 

Zpráva z konference Asociace ředitelů gymnázií České republiky
Ing.
Alfréd
Dytrt
místopředseda AŘG ČR, ředitel Gymnázia Ústí nad Labem, Jateční 22
Konferenci zahájila PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně AŘG ČR, spolu s organizátorem konference RNDr. Zdeňkem Papežem, ředitelem Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Připojili se Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje, a Ing. Petr Kulhánek, primátor statutárního města Karlovy Vary.
Bezprostředně po zahajovacích projevech se Mgr. Václav Pícl, náměstek ministryně školství, a Ing. Petr Bannert, Ph.D., ředitel odboru středního vzdělávání, ujali problematiky změn ve financování regionálního školství. Prezentací "Kvalita a efektivita počátečního vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - vybraná zjištění" pokračoval PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora. Oblast "Jednotné přijímací zkoušky, Matematika+, Maturita" tradičně patřila pravidelnému hostu konferencí Ing. Jiřímu Zíkovi, řediteli CZVV (CERMAT). Všichni vystupující následně ochotně odpovídali na množství dotazů.
V druhém bloku odpoledního programu vystoupili představitelé vysokých škol s následujícími referáty:
-
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., děkan FAV ZČU Plzeň: "Je pro vynikající absolventy gymnázií výzvou studium technických a přírodních věd?";
-
doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., děkan PedF UJEP: "Absolventi středních škol jako zájemci o učitelskou praxi";
-
prof. Ing. Hana Machková, rektorka VŠE: "Porovnání studijních výsledků absolventů gymnázií s absolventy jiných typů středních škol na VŠE".
Z vystoupení i diskuse byl patrný zájem vysokých škol o absolventy gymnázií, a to zejména v přírodovědných a technických oborech. První den zakončil kolega PaedDr. Karel Výravský nadčasovou úvahou o českém školství s názvem "Marťani útočí".
Druhý den setkání zahájila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., která se zaměřila na nejdiskutovanější témata poslední doby - maturitní zkoušku, matematiku, kariérní řád a financování škol. V diskusi sdělovala své názory na současné problémy a jejich řešení, představila své záměry pro nejbližší roky a odpovídala na množství dotazů a reakcí.
Přednáška doc. Ing. Daniela Municha, Ph.D., výzkumného a vědeckého pracovníka CERGE-EI, s názvem "Vzdělávací politika založená na poznatcích výzkumů (co nevíme o platech učitelů a dopadech všeobecného vzdělání)" přilákala pozornost, stejně jako téma "Kvalifikace pro společnost 4.0" PhDr. Miroslavy Kopicové, ředitelky Národního vzdělávacího fondu. Z jiného úhlu se na gymnázia podívali doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., prorektor pro strategii VŠE Praha, ("Postoje a životní podmínky vysokoškolských studentů přicházejících z gymnázií"), Ing. Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, ("Pohled zaměstnavatelů na český vzdělávací systém") a Jan Kala, ředitel Center for Modern Education, ("Budování kultury myšlení").
V odpolední interní diskusi byly otevřeny a diskutovány následující problémy:
-
změny v organizaci přijímacích zkoušek (dlouhá přestávka mezi testy, konání náhradních termínů ve spádových školách, nesmyslná organizace přijímacího řízení v oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a nebudou-li významnější rozdíly mezi "lepším a horším" výsledkem, možnost použít výsledky jednoho pokusu);
-
maturitní zkoušky (povinná maturitní zkouška z matematiky ve společné části, otázka možné ústavní stížnosti);
-
kritický pohled na současnou podobu kariérního řádu, účast v pracovní skupině pro změnu financování, změny v proplácení přímé a nepřímé pedagogické práce, potřebnost Pedagogické komory aj.
Poslední den konference uzavřeli doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., ("Digitální technologie v životě dnešních studentů a učitelů"), Janek Wagner ("Trendy digitálního vzdělávání"), PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D., ("Využití dat z katalogů astronomických objektů v ICT") a RNDr. Alex Vinšů ("Myšlenkové mapy ve vzdělávání").

Související dokumenty