Ve výuce k občanství lze využít specializovaný online archiv

Vydáno:

IWitness je vzdělávací webová stránka a e-learningová platforma, která zpřístupňuje přes 2 700 celoživotních filmových vzpomínek očitých svědků 20. století a pamětníků různých genocid. Funguje bezplatně a umožňuje pedagogům i studentům prozkoumávat obsah svědectví různými způsoby. Nabízí tak širokou škálu multimediálního využití ve třídě i mimo ni, v češtině, angličtině nebo v dalších jazycích. Protože IWitness kromě filmových svědectví a dalších primárních zdrojů informací uživatelům nabízí i integrovanou digitální videostřižnu, je unikátním nástrojem pro praktickou výuku digitální a mediální gramotnosti. Zároveň jsou registrovaným uživatelům k dispozici veškeré nástroje e-learningu, včetně správy tříd či tvorby vlastních vzdělávacích aktivit.

Ve výuce k občanství lze využít specializovaný online archiv
Martin
Šmok,
Dokumentarista a Senior International Program Consultant pro USC Shoah Foundation, the Institute for Visual History and Education; specialista na historii a výuku genocid
Učitelům, kteří využívají ve své třídě platformu IWitness, se nabízí přes 2 700 svědectví ve 27 jazycích. Neregistrovaným uživatelům je pod záložkou Watch k dispozici soubor předpřipravených úryvků ze svědectví na různá témata v osmi jazycích. V češtině jde o témata jako identita, rodina, soužití, návrat do života, ale i rok 1968 či život za komunismu. Přestože struktura platformy je prozatím pouze v angličtině, obsahuje IWitness nemálo dalších materiálů v češtině, a tedy využitelných v české škole. V rámci dnes dostupných technologií tak filmová svědectví nabízejí prožitek, který je nejbližší osobnímu setkání s pamětníkem.
Zdroj filmových svědectví, digitální archiv USC Shoah Foundation, v rozsahu 115 000 hodin materiálu je zpřístupněn jen na vybraných akademických pracovištích, v Česku pouze v Centru vizuální historie Malach na MFF UK. Naleznete zde svědectví z 65 zemí a ve 43 jazycích. Zachycena jsou svědectví přeživších a svědků genocid Židů, Arménů, Tutsiů ve Rwandě, původního obyvatelstva v Guatemale, v Kambodži, v Jižním Súdánu, Středoafrické republice či Myanmaru. I platformu IWitness vytvořila a spravuje USC Shoah Foundation, která je součástí Univerzity Jižní Kalifornie (USC).
Registrovaní mohou vyzkoušet i aktivity k Nicolasi Wintonovi
Platforma IWitness vám umožňuje sestříhat si vlastní videa a zároveň se dostat ke zveřejněným videím ostatních uživatelů. Aktivit existuje několik druhů, od nejjednodušší Mini Lesson, nabízející ke stažení pracovní listy a videa využitelné i v offline prostředí, přes Mini Quest a Info Quest, ve kterých studenti hledají v úryvcích svědectví pamětníků pro ně srozumitelné významy a zapisují si je do slovního mraku, až po
GeoStory
, kde se informace ze svědectví umisťují do geografického kontextu na mapě. Při práci se studenti nejprve zamýšlejí nad tím, co o dané problematice vědí, poté sbírají nové informace z filmových svědectví pamětníků, zformulují své vlastní názory a poté je v diskusi vysvětlují. Aktivity si každý z pedagogických uživatelů může okopírovat do svého uživatelského účtu a upravit je dle svých potřeb a potřeb svých studentů. Může si ale také pomocí stavebních šablon v Activity Builder vyrobit vlastní aktivity a podělit se o ně s dalšími uživateli.
Jak již bylo výše řečeno, hlavním jazykem platformy je prozatím angličtina. V češtině je k dnešnímu dni k dispozici celkem 10 aktivit: věnují se zejména tématům tolerance, konstrukce nepřítele a propagandy, zkoumají mechanismy lidského chování vedoucí k aktivním projevům nenávisti, často kulminujícím právě v násilných činech a genocidách. Absolvováním aktivity Svědkové bezpráví a nečinnost přihlížejících se studenti seznámí s fungování sociálně-psychologického jevu zvaného apatický svědek (angl. bystander effect), aby pochopili potřebu aktivní pomoci a překonali svou pasivitu či lhostejnost. Aktivita Byli jsme uprchlíky 1938 zkoumá fenomén uprchlictví a migrace. Je věnována příběhu britského výboru pro uprchlíky z Československa a jeho nejznámějšímu spolupracovníkovi siru Nicholasi Wintonovi. Aktivita Návrat domů: nenávist po genocidě se zaměřuje na setrvačnost nenávisti a recyklaci nacistických i starších konstrukcí nepřítele komunistickým režimem, zamýšlí se nad rolí propagandy a umožňuje studentům vše reflektovat ve vlastním filmu.
Každý učitel si může zřídit vlastní online třídu či skupinu. Do skupiny je možno zvát další pedagogy, lze zadávat práci, monitorovat aktivitu i pracovní výsledky každého studenta a nedílnou součástí je komunikační systém. Ke každému svědectví jsou přiřazena i klíčová slova. Pokud tedy uživatel hledá slovo Praha
(Prague)
, ukáže se mu zpřesňující nabídka termínů jako Pražské povstání (Prague Uprising 1945), deportace z Prahy (deportation from Prague) nebo Pražské jaro (Prague Spring 1968) apod. Ve výsledku hledání se uživateli zobrazí seznam všech videí se specifikací minuty, kde se obsah odpovídající klíčovému slovu nachází.
Digitální střižna integrovaná v platformě IWitness je online verzí profesionálních filmových střižen. Nabízí českou verzi, titulkovací a trikové nástroje a umožňuje import jakýchkoliv materiálů uživatelem, včetně vlastních videí, komentářů, hudby či obrázků. Pomocí střižny je se studenty možné probírat otázky etiky střihu a manipulace v audiovizuálním médiu. Učitelé ale samozřejmě mohou integrovanou střižnu využít také ke střihu úryvků filmových svědectví, které zařadí do svých aktivit v IWitness.
Práce s IWitness jde napříč všemi předměty
IWitness vznikl proto, aby umožnil pedagogům smysluplné zařazení filmových svědectví pamětníků do výchovy, s vědomím jejich časových či technických možností. Proto je obsah IWitness možné používat ve škole i mimo ni a materiály z Mini Lessons lze využívat offline, což je například ve Rwandě naprosto klíčové. Aktivity zahrnující práci se střižnou jsou většinou zadávány v rámci seminářů, kratší aktivity lze uložit jako domácí úkol, případně kombinovat práci ve třídě s prací doma. Hlavní devizou práce se svědectvími pamětníků je fakt, že představují historii coby součet individuálně prožitých lidských životů, nikoliv jako potýkání se abstraktních skupin, často vnímaných jako
my
a
oni
. I ze studentských ohlasů je patrné, jaký efekt podobný přístup má: často se objevuje fráze „vypadá jako můj dědeček / má babička“. IWitness je možné využívat v hodinách dějepisu, zeměpisu, společenských věd, výtvarné výchovy, mediální výchovy, ale i k výuce cizích jazyků. Nově vzniká verze IWitness pro univerzitní prostředí.
Pro více informací navštivte úvodní stránku IWitness (iwitness.usc.edu; v angličtině s možností automatizovaného překladu). Registrovat se můžete pomocí tlačítka
Register Now
. Tím se vám otevřou veškeré výše popsané možnosti. Při vyplňování svého jména a dalších kolonek prosím nepoužívejte háčky a čárky - systém s nimi má zatím problémy a občas vydává chybová hlášení. Již příští rok by IWitness měl existovat plně v češtině.
Pozn.:
Jak pracovat s iWitness v hodině se dozvíte v článku Marcela Mahdala na str. 7.

Související dokumenty