Školní psycholog na střední škole - k čemu je potřeba a co od něj očekávat

Vydáno:

Školní psychologové se na našich školách začali objevovat již na počátku devadesátých let. V dnešní době se s nimi můžeme setkat čím dál tím častěji. Jejich působení na školách je považováno za jakýsi moderní trend. Někdo školního psychologa považuje za nutnost, někdo možná za zbytečný přepych. Kdo vlastně je školní psycholog, jaký má úkol a proč je potřeba?

Zpočátku byli školní psychologové na školách zaměstnáváni ze samostatného rozhodnutí ředitele, a jelikož chybělo jejich ukotvení v zákoně, zastávali
oficiálně pozici učitele, nebo služby škole fakturovali. Pozice školního psychologa je legislativně ukotvena od roku 2005, kdy
, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních definovala tuto pozici v rámci systému
školských poradenských služeb
včetně náplně práce školních psychologů. Vyhláška byla novelizována v září 2011
Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole uvedená ve Věstníku MŠMT (7/2005) dělí představu ministerstva o fungování těchto služeb do dvou možných variant.
Základní varianta
počítá pouze s pozicí výchovného poradce, školního metodika prevence a podporou dalších učitelů. Školní psycholog je možnou
součástí rozšířené varianty
poradenských služeb na škole. Zda bude školního psychologa potřeba, si může zvolit ředitel školy. Koncept ministerstva nicméně předpokládá, že služeb školních psychologů budou školy postupně využívat, a to především ty nad 500 žáků.
Uvedenou koncepci poradenských služeb poskytovaných na škole výrazně podpořil projekt VIP kariéra v rámci kterého bylo za podpory MŠMT, Institutu pedagogicko-psychologického poradenství a Národního ústavu odborného vzdělávání (dnes Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) a financí z Evropské unie zřízeno na více než 100 školách poradenské pracoviště, jehož nedílnou součástí se stal školní psycholog nebo školní speciální pedagog. Množství školních psychologů tím výrazně narostlo a jejich působení na školách se začalo více dostávat do povědomí širší veřejnosti. Projekt nicméně bojuje o svou udržitelnost a je otázkou, co bude s psychology na školách po jeho ukončení.
Z legislativních předpisůhovořil ještě dříve o psychologovi zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Ten definuje psychologa, je-li zaměstnancem školy, jako pedagogického pracovníka, který vykonává přímou pedagogickou činnost. Pod přímou pedagogickou činností není chápána pouze výuka, ale také výchova, přímá speciálně pedagogická nebo pedagogicko-psychologická činnost. V pojetí zákona o pedagogických pracovnících může být psychologem absolvent akreditovaného magisterského studijního programu psychologie.
Jako zajímavost můžeme pojmout skutečnost, že ve vyhlášce o poradenských službáchje popis práce školního psychologa zařazen pod kapitolu „Standardní činnosti školy“. Dovolím si tuto skutečnost vyložit tak, že i Ministerstvo školství ČR zastává alespoň od roku 2005 přesvědčení, že školní psychologové by se měli stát na
 českých školách standardem. Bohužel tomu zatím stále tak úplně není.
Mezi důvody, které komplikují
vstup školních psychologů
do škol, bývají nejčastěji uváděny
nedostatečné finanční zdroje, dále problém s prostory pro psychologa v rámci školy a jako třetí nejčastější důvod bývá uváděna
nedůvěra učitelů
a rodičů.
CO BY MĚLO BÝT CÍLEM A OBSAHEM PORADENSKÝCH SLUŽEB ŠKOLY?
Podle vyhlášky o poradenských službách by měla poradenská činnost v systému školství obecně přispívat ke
zdravému vývoji žáků
a rozvoji jejich osobnosti, k
naplňování vzdělávacích potřeb
a rozvoji schopností, k prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů, k vytváření vhodných podmínek pro integraci zdravotně postižených a národnostně či etnicky odlišných žáků, k
pomoci s volbou profesní dráhy, k vytváření vhodných podmínek pro nadané žáky, k rozvoji pedagogicko-psychologických znalostí a dovedností,
zmírňování důsledků
zdravotních postižení či prevenci jejich vzniku.
Do systému školních poradenských služeb nepatří jen škola sama o sobě. Tento systém je tvořen především sítí pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center.
Poradenské služby, kterými by se měla především zabývat škola, jsou zúženy na:
 
prevenci školní neúspěšnosti;
 
primární prevenci sociálně patologických jevů;
 
kariérové poradenství;
 
odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 
péči o slabé i nadané žáky;
 
metodickou podporu učitelům.
A CO JE SPECIFICKOU ČINNOSTÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA?
Standardní činnosti
školního psychologa by měly být podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. rozděleny do kategorií:
 
diagnostika, depistáž;
 
konzultační, poradenské a intervenční práce;
 
metodická práce a vzdělávací činnost.
Diagnostické činnosti
zahrnují především vyhledávání jedinců se specifickými poruchami učení, diagnostiku nadaných žáků, zjišťování sociálního klimatu ve třídě, diagnostiku při výukových či výchovných obtížích a také spolupráci při zápisu do 1. ročníku.
Konzultační a intervenční práce
by měla zahrnovat péči o integrované žáky, individuální konzultace v osobních problémech žáků, krizovou intervenci, kariérové poradenství, prevenci školního neúspěchu, koordinaci preventivní práce ve třídě, podporu spolupráce třídy a třídního učitele, individuální konzultace s učiteli i rodiči.
Metodická a vzdělávací činnost
by měla zahrnovat metodickou pomoc třídním učitelům, koordinaci poradenských služeb poskytovaných školou, pracovní semináře pro pedagogické pracovníky a vzdělávací aktivity pro rodiče.
Při čtení tohoto přepisu vyhlášky vás možná napadá, že to sice vypadá pěkně, ale pořád nerozumíte tomu, co vlastně psycholog na škole dělá, proč je potřeba, a to zvláště
na střední škole.
Vždyť velká část popsaných činností se týká školy základní a dost možná pracujete na střední škole, kde příliš integrovaných žáků ani
výrazné problémy s chováním
nemáte. Věřte však, že i přes to by u vás
školní psycholog
našel velké uplatnění a jeho přítomnost by se odrazila nejen v ocenění studentů, ale i dopadu na efektivitu práce pedagogů.
Představa o tom, co psycholog na škole dělá, se mnohdy podobá „opravně rozbitých studentů“, až budu mít se studentem problém, pošlu ho za psychologem a on to s ním nějak vyřeší. Tak to bohužel úplně nefunguje. Zázraky na počkání, ani do druhého dne neumíme. Skutečnost, že student nějakým způsobem nefunguje adekvátně, ještě neznamená, že je rozbitý. Zakopaný pes může být v mnoha různých příčinách, a to od
špatného nastavení komunikace
přes osobní či rodinné problémy až po
závažnější poruchy. Jednou z činností psychologa je odhalovat právě tyto „zakopané psy“. Pravdivou součástí této představy nicméně je, že
velkou míru činnosti psychologa
na střední škole tvoří právě individuální práce se studenty.
V
individuální práci
se studenty řeší psycholog rozličná témata, přestože by jeho prvotním zaměřením měly být studijní záležitosti a
fungování ve školním prostředí. Školní psycholog, jako poradenský pracovník, neposkytuje ve většině případů terapeutické služby, přesto musí být přípraven v podstatě na cokoliv. Psycholog ve škole se stává
prvním filtrem
veškerého souboru potíží studentů. Pokud si zvyknou, že na škole funguje, obrátí se právě na něj, a to ve fázi, kdy usoudí, že na své problémy už sami nestačí.
Školní témata se pak náhle rozšiřují v první řadě o
řešení přátelských a partnerských vztahů
či rodinné problémy, ze kterých často vystupují konflikty s nevlastním rodičem,
problematická rodinná komunikace
či kulturní konflikty v rámci rodiny u studentů-cizinců. Dále se můžeme setkat i se závažnějšími tématy, jako jsou
poruchy příjmu potravy, vyjasňování sexuální orientace,
vyrovnávání se s úrazem
či vážným onemocněním, úmrtí blízké osoby i psychické poruchy studentů nebo jejich blízkých.
Školní psycholog poskytuje v těchto případech
primárně krizovou intervenci
a jeho úkolem je doporučit k řešení většiny těchto „závažnějších“ témat odborníky, kteří se jimi zabývají. Je třeba ale počítat s tím, že když student sebral odvahu a přišel se svěřit jednomu člověku, nemusí mít již sílu vyprávět vše někomu dalšímu. Přestože tedy možnosti a kompetence psychologa ve škole mají své hranice, řeší mnohdy i tato
témata nad rámec krizové intervence.
Samozřejmě ne všechny záležitosti, se kterými studenti za psychologem chodí, jsou takto závažné. Mnohdy se jedná spíše o
sdílení zážitků
a provázení v orientaci v aktuálních životních událostech. Dalo by se říci
zprostředkovávání dospělého pohledu
a kontaktu s reálným světem. K tomu dochází především v případech, kdy v této roli
nefungují adekvátně rodiče. Studenti tak přicházejí pro radu v situacích, kdy například začínají řešit partnerské vztahy nebo se rozhodují o tom, jaké
volitelné předměty
si vybrat v následujícím ročníku.
Často se ukáže, že nejde ani tak o to, že by nevěděli, jaké předměty je zajímají, ale nemají si o tom s kým promluvit. Může se zdát, že tyto záležitosti si mají studenti řešit mimo školu. Je však třeba myslet na to, že stejně jako máme my mnohdy potíže
nenosit si své osobní starosti do práce, také studenti si svůj osobní život do školy nosí a zcela jistě ovlivňuje jejich fungování ve škole. Existuje-li možnost, jak mohou své osobní starosti v rámci tohoto prostředí zpracovávat, zajisté jim to jejich studium usnadní a stejně tak se uleví i práci pedagogů.
Jistě jste si všimli, že z výčtu problémů, se kterými chodí studenti na individuální konzultace, v podstatě vypadly studijní záležitosti. S těmi totiž sami studenti chodí jen zřídka. Je-li studijní problém, přijde většinou rodič, nebo avizuje učitel. Studenti přijdou až v situaci, kdy už opravdu „teče do bot“, což nastává většinou v červnu a ve čtvrtém ročníku. V této souvislosti je třeba připomenout, že
spolupráce s psychologem
je nezbytně dobrovolnou záležitostí, a to jednak z toho důvodu, že vynucováním nedosáhne ničeho ani psycholog, a za druhé z toho důvodu, že k veškeré své
činnosti se studentem
musí mít psycholog
souhlas nejen zákonného zástupce, ale i studenta samotného.
Proto jsou zázračné „opravy rozbitých studentů“ opět nemožné. V takovém případě, kdy přijde se studijním problémem pedagog nebo rodič, má psycholog možnost nabídnout studentovi společné pátrání po tom, kde je
„zakopaný pes“
a co by se s tím dalo dělat. Pokud o to ale student nestojí, zbývá už jen možnost metodického doporučení pro rodiče či učitele.
Jinou záležitostí jsou
studenti se specifickými poruchami učení
(dále SPU) či profesní poradenství při výběru vysoké školy. V případě SPU většinou přichází sám student nebo rodič na základě skutečnosti, že měl dotyčný již nějaké
úpravy vzdělávání
na základní škole. V takovém případě jde spíše o
věcné řešení úpravy
studia ve spolupráci s výchovným poradcem. V případě profesního poradenství se většinou studenti hlásí dobrovolně na základě nabídky psychologa. Součástí tohoto poradenství je většinou
diagnostika schopností
a předpokladů pro studium a výkon profese spojená s individuálním rozhovorem.
Psycholog však nepracuje se studenty pouze v rámci individuálních konzultací. Velký díl jeho činnosti na škole by měla tvořit
skupinová práce se třídami, v rámci které pracuje na vztazích ve skupině, komunikaci, schopnosti spolupráce, vzájemné tolerance a
rozvoji dalších sociálních dovedností. Možná vás nyní napadá, že přeci takové věci nejsou na střední škole již vaší starostí, vy je máte něco naučit a vztahy si musí vyřídit sami. Pokusím se vás trochu vyvést z omylu.
Předávání informací
již dlouho není doménou školy, zatímco pojmy jako osobnostní výchova a rozvoj sociálních dovedností jsou dnes již nedílnou součástí vzdělávacích programů. V neposlední řadě je prokázáno, ale také tendencí zapojit do
preventivních programů školy, že nejefektivnější prevencí patologických jevů je tzv.
nespecifická prevence, která spočívá právě v práci se vztahy ve třídě a rozvoji sociálních dovedností studentů.
V této souvislosti tedy může psycholog nejen pomoci tomu, aby se studenti ve třídě cítili lépe, chodili do školy rádi a lépe se jim pracovalo, ale také k
efektivnímu realizování rámcových vzdělávacích programů, minimálních preventivních programů a v neposlední řadě
usnadnění práce učitelů.
Často slýcháme, jak se v té či oné třídě špatně pracuje, jak jsou „hrozní“, jak nevíme, co s nimi, ale
věnovat čas práci se třídou
místo výuky je obtížné apod. Máme pocit, že ztratíme drahocenný čas, ale pokud zapracujeme na
fungování třídy, možná nám tato vstupní investice může usnadnit práci, energii a tím i čas strávený „válčením“ se studenty.
Věřte však, že pošlete-li psychologa do třídy jednou či dvakrát za rok, také ji zázrakem „neopraví“.
V neposlední řadě by měl mít psycholog možnost
pracovat také s učiteli. Těm může nabídnout nejen pomoc při řešení problémů ve třídě a radu či podporu při řešení osobních problémů studentů, kteří často chodí za učiteli, kteří jsou jim díky každodenního kontaktu mnohdy blíže než psycholog. V tomto směru může psycholog
podpořit pedagogický sbor
také vzdělávacími aktivitami a
možností supervize, která je již ve většině profesí, kde se pracuje s lidmi, naprostým standardem.
Supervize v tomto smyslu není dohled či kontrola, ale
podpora v reflexi vlastní práce, hledání rozlišných řešení, přístupů a v neposlední řadě prostor pro
zpracování prožitků
a emocí, které si jinak nosíme domů. Ve školství bohužel zatím standardem není, a tak přítomnost školního psychologa na škole může být dobrou příležitostí pro to, jak tuto
službu péče o kantory
zavést, přestože odbourání obav pedagogů a možná neochoty, plynoucí z neznalosti, chce svůj díl času.
Pravděpodobně si nyní kladete také otázku, zda k tomu všemu potřebujete psychologa přímo na škole? Vždyť
profesní poradenství
či problematiku SPU řeší pedagogicko-psychologická poradna, která nabízí i nějaké semináře pro učitele.
Problematiku osobních problémů
může vyřešit jakýkoliv jiný psycholog a programy se třídou nabízí kdekteré občanské sdružení.
Samozřejmě si dnes
můžeme „outsourcovat“
v podstatě jakoukoliv službu, ale neodmyslitelnou výhodou školního psychologa je právě přítomnost na škole,
znalost místních poměrů školy, znalost studentů a pedagogů, možnost obrátit se v podstatě kdykoli pro radu či zmiňovanou akutní krizovou intervenci. To vám
externí organizace
nenabídne. Navíc, proč složitě shánět a zařizovat něco, co může dělat člověk z vlastních řad.
POUŽITÁ LITERATURA
 
MAJDYŠOVÁ, M. Pozice školního psychologa ve vztahových rámcích školy - z pohledu školního psychologa a učitele. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Psychologický ústav, 2011. Vedoucí diplomové práce PhDr. Tatjana Bláhová. Dostupné on-line z: http://is.muni.cz/th/193955/ff_m [cit 3. 11. 2011]
 
MŠMT ČR:
Věstník MŠMT ČR,
Ročník LXI, Sešit 7, červenec 2005. Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole. č.j. 27 317/2004-24. str. 2-9.
 
MŠMT ČR:
Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
. Dostupné on-line: http://www.msmt.cz/dokumenty/vvyhlaska-c-116-2011sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-72-2005-sb
 
MŠMT ČR: Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Dostupné on-line: http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1
 
Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., Dostupné on-line: http://www.msmt.cz/dokumenty/vvyhlaska-c-116-2011sb-kterou-se-meni-vyhlaska-c-72-2005-sb
 
ZAPLETALOVÁ, J. Co dělá školní psycholog?: kritická místa profese. 2002. [on-line] [cit. 10. 11. 2010]. Dostupný z http://pf.ujep.cz/user_files/skolni%20psycholog.pdf.
 
http://aplikace.msmt.cz/HTM/SGVIPwebMsMT2.htm
 
http://www.nuov.cz/uploads/TZ/TZ_VIP_konec.pdf
 
http://www.vip.nuov.cz/

Související dokumenty