Proč se účastnit soutěže SOČ?

Vydáno:

Středoškolská odborná činnost jako největší soutěžní přehlídka vědeckých projektů v České republice se letos koná již po třicáté osmé. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a garantuje ji Národní institut pro další vzdělávání. Podrobně jsme o profilu a poslání Středoškolské odborné činnosti (SOČ) informovali ve Speciálu pro střední školy (č. 5/2012).

Proč se účastnit soutěže SOČ?
Ing.
Miroslava
Fatková,
tajemnice soutěže SOČ, Talentcentrum NIDV
Více než 300 mladých autorů vědeckých prací z celé České republiky bude mít příležitost porovnat výsledky své odborné práce, schopnost je prezentovat a obhajovat na celostátní přehlídce SOČ v červnu 2016 v Hradci Králové. Než ale účastníci dojdou do finále soutěže, musejí úspěšně projít všemi nižšími postupovými koly. V minulém školním roce vložili autoři do přihlašovacího systému 1560 odborných prací v 18 soutěžních oborech, od matematiky přes biologii a strojírenství až po historii. Celostátního kola se účastní zhruba 300 autorů nejlepších odborných prací z celé České republiky, takže necelá jedna pětina přihlášených dojde až do finále soutěže.
Soutěží projdou každoročně stovky žáků středních škol. Nemusejí, hlásí se do soutěže dobrovolně. Proč to dělají a co jim účast v soutěži nabízí? Důvodů je hned několik. Určitě se při zpracování práce hodně naučí. Při svém studiu na střední škole nemají vždy možnost uplatnit svůj zájem a svou odbornost, své znalosti a dovednosti. V SOČ si žáci volí téma práce naprosto svobodně podle svého zájmu, koníčku, náhodného nápadu. Mají příležitost si ale vybrat i z nabídky témat vysokých škol, vědeckých institucí a dalších odborných pracovišť.
Oproti řadě jiných soutěží a aktivit založených na řešení nebo splnění zadaných úkolů klade SOČ důraz na samostatnost a tvůrčí aktivitu. Žák zpravidla v průběhu několika měsíců pracuje na své odborné práci sám či v týmu, doma, ve škole nebo na odborném pracovišti. Nezáleží na tom, zda je z odborné školy, či gymnázia, vnímaného jako prestižní. Naučí se samostatně a tvořivě pracovat, získá nové poznatky o problému, který ho zajímá, přijde třeba i na nová řešení, nové postupy, mnohdy jednodušší a levnější než ty dosud využívané. Naučí se pracovat s literaturou, orientovat se v knihovnách, archivech, dostane příležitost pracovat v laboratoři s přístroji a materiály, se kterými se dosud nesetkal. Seznámí se s řadou zajímavých lidí, expertů, ale i vrstevníků se stejnými zájmy. Navíc má příležitost prezentovat a obhájit práci před odborníky. Učí se tak formulovat myšlenky, diskutovat a odpovídat na kritické poznámky. To je výborná příprava nejen na maturitní zkoušku, ale i pro další studium na vysoké škole. Podle statistik rady vysokých škol je neúspěšnost přechodu ze SŠ na VŠ alarmující: 30% studentů neukončí 1. semestr - neumí se učit, samostatně pracovat, a nezvládnou tudíž zátěž na vysoké škole.
Zájem škol o soutěž SOČ se díky existenci programu Excelence středních škol, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje již šestým rokem, výrazně zvýšil. I přes klesající počet žáků středních škol narůstá počet účastníků soutěže. Nicméně se vyskytují i dotazy, co dělat, když škola nemá zájem školní kolo pořádat. Případně jak uspořádat školní kolo tak, aby tím škola - vedení školy a učitelé - nebyla zatížena. Naštěstí není takových dotazů mnoho. Navíc školní kolo je při malém počtu prací možné uspořádat třeba jen v rámci třídy a umožnit tak autorovi představit práci a diskutovat o ní se svými vrstevníky i vyučujícími. Každá příležitost prezentovat práci je dobrou zkušeností a pomáhá autorovi při obhajobě ve vyšších kolech soutěže. Existují naopak školy, které zpracování odborných prací zařadily do svého ŠVP a jejichž žáci díky vypracovanému fungujícímu systému vedení odborných prací dosahují mimořádných výsledků.
SOČ nabízí i po ukončení celostátního kola autorům těch nejlepších prací velice zajímavé příležitosti. Jsou to především mezinárodní soutěže, na které žáci vyjíždějí již na tři kontinenty - v USA je to Mezinárodní veletrh vědy a techniky Intel ISEF, v Číně vědecká soutěž Beijing Youth Science Creation Competition a v Evropě zejména European Union Contest for Young Scientists, ale i mezinárodní studentská konference Swiss Talent Forum, přírodovědný kemp International Wildlife Research Week, Expo Science International, pořádané společností Milset, a další. Z mezinárodních soutěží přivážejí naši soutěžící každoročně výborná ocenění. Další příležitosti se nabízejí v České republice, například účast v soutěži o ceny České hlavičky. Za rok 2015 získali první ceny ve všech kategoriích právě autoři prací SOČ. Pravidelně získávají středoškoláci i Cenu Učené společnosti, Cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského a další.
Co nového připravujeme pro letošní celostátní přehlídku SOČ v Hradci Králové? Letošní novinka je opět spojena s bývalým účastníkem soutěže - Tomášem Mariančíkem -, který je kromě vítězství v celostátní přehlídce SOČ a zisku jedné z hlavních cen v soutěži Intel ISEF zakladatelem úspěšného startupu a spolupracuje s některými americkými firmami působícími v oblasti informačních technologií. Jeho záměrem je vytvořit virtuální prostor SOČ. Na celostátní přehlídce bude tedy se svým kolegou skenovat postery prací, které jsou již tradiční součástí doprovodného programu. Vlastní zpracování bude trvat cca dva měsíce, takže s novým školním rokem by už žáci středních škol mohli jezdit za zážitky z virtuální SOČ na VŠE v Praze, alespoň po dobu, dokud bude virtuální realita spíše luxusem.
38. ročník soutěže byl zahájen s novým školním rokem v září 2015 a v současné době probíhají školní kola a chystají se kola okresní a krajská. Finále soutěže - celostátní přehlídka SOČ - se bude konat 17. až 19. 6. 2016 v Hradci Králové. Hostitelskou školou je Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradební ulice v Hradci Králové. Záštity nad soutěží se ujali místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, předseda Akademie věd ČR, v. v. i., Jiří Drahoš, hejtman Královéhradeckého kraje, primátor města Hradec Králové a další významní představitelé akademické, vědeckovýzkumné a společenské sféry.
ODKAZY NA DALŠÍ INFORMACE
-
http://www.soc.cz/ - webové stránky SOČ
-
http://www.talentovani.cz - informace o systému podpory nadání, Talnetu a dalších 13 soutěžích garantovaných Národním institutem pro další vzdělávání
-
http://www.societyforscience.org - mezinárodní soutěž Intel ISEF
-
http://www.eucys2016.eu/ - mezinárodní soutěž EU Contest 2016

Související dokumenty