Přijímací řízení do prvního ročníku

Článek je věnován změně pravidel přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole, která vyplývá z novely školského zákona.1) Uvedená změna je účinná od 1. 9. 2016, a proto se nová pravidla přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole použijí již při přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017.

 

Přijímací řízení do prvního ročníku
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou problematiku
Právní úprava přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole se vztahuje jak na školy veřejné, tak na školy neveřejné (církevní, soukromé).
Novela školského zákona a nová prováděcí vyhláška
Novelizovaný školský zákon i nadále stanoví pravidla přijímání ke vzdělávání ve střední škole v § 59 až 64. Text většiny uvedených ustanovení je však s účinností od 1. 9. 2016 změněn a více strukturován (jsou vyčleněny nové § 60c až 60g).
Posloupnost, ve které jsou pravidla přijímání ke vzdělávání ve střední škole řazena, vyjadřuje (po obecné úpravě přijímacího řízení) na sebe navazující „fáze“ přijímacího řízení od podání přihlášky po odevzdání zápisového lístku. Školský zákon stále speciálně vyčleňuje odlišná pravidla přijímání do prvního ročníku víceletých gymnázií (§ 61) a přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (§ 62).
Pro základní přehled je vhodné uvést výčet uvedených ustanovení:
-
§ 60 Organizace přijímacího řízení,
-
§ 60a Přihláška,
-
§ 60b Obsah a forma přijímacích zkoušek,
-
§ 60c Organizace přijímacích zkoušek,
-
§ 60d Hodnocení výsledků přijímacího řízení,
-
§ 60e Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí,
-
§ 60f Další kola přijímacího řízení,
-
§ 60g Zápisový lístek.
Na novelu školského zákona bude navazovat změna prováděcí vyhlášky. Podle návrhu MŠMT má být vydána nová vyhláška, která bude nahrazovat stávající vyhlášku č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. MŠMT navrhuje účinnost nové vyhlášky od 1. 9. 2016.
Organizace přijímacího řízení (§ 60)
Stejně jako dosud stanoví novelizovaný školský zákon povinnost ředitele školy vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení (samozřejmě tehdy, když se ředitel školy rozhodne, že pro určitý obor vzdělání a formu vzdělávání bude přijímat uchazeče do prvního ročníku pro příští školní rok), neomezuje počet kol přijímacího řízení a vymezuje den, do kterého musí ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení (do oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 31. 1., v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou § 62 školského zákona stále zachovává odlišný termín – do 31. 10.).
Nově školský zákon řediteli školy umožňuje vyhlásit první kolo přijímacího řízení po dni 31. 1., nejpozději však do 31. 8., jestliže zápis školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku proběhl po 31. lednu. Způsob vyhlášení dalších kol přijímacího řízení je dle školského zákona stanoven prováděcím předpisem.
Zásadní změna organizace přijímacího řízení spočívá v tom, že v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (s určitými dále popsanými výjimkami) nemůže již ředitel školy rozhodnout o tom, že se přijímací zkouška konat nebude, a následně nemůže z kritérií přijímacího řízení „vypustit“ hodnocení výsledků přijímací zkoušky. Neznamená to však, že by ředitel školy zcela ztratil oprávnění určit, že se v rámci přijímacího řízení bude přijímací zkouška konat.
Změna školského zákona spočívá v tom, že:
-
při přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (až na výjimky uvedené dále) se povinně koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky; její konání je stanoveno § 60 odst. 5 školského zákona a není důsledkem rozhodnutí ředitele školy;
-
nezávisle na tom, zda se při přijímacím řízení koná jednotná zkouška, může (nemusí) ředitel školy stanovit pro přijímací řízení školní přijímací zkoušku.2) Stejně jako dříve stanoví ředitel školy pro jednotlivá kola přijímacího řízení určité skutečnosti. Dle § 60 odst. 2 školského zákona stanoví ředitel školy pro jednotlivá kola přijímacího řízení:
a)
jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a způsob hodnocení jejich splnění,
b)
předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání.
Dle § 60 odst. 3 školského zákona může ředitel školy pro přijímací řízení stanovit:
-
školní přijímací zkoušku, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny konání zkoušky,
-
jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání v různých zaměřeních školního vzdělávacího programu.
Po srovnání novelizovaného znění školského zákona a znění školského zákona účinného do 31. 8. 2016 můžeme konstatovat, že stejně jako dosud stanoví ředitel školy jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání. Nově ředitel školy povinně stanoví způsob hodnocení splnění jednotných kritérií přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání.
Vztah jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky upřesňuje § 60 odst. 5 školského zákona. Na základě tohoto ustanovení může ředitel školy pro přijímací řízení zároveň s jednotnou přijímací zkouškou stanovit školní přijímací zkoušku. Jinými slovy, konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení se nevylučuje.
Informaci o skutečnostech, které ředitel školy stanoví dle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona, zveřejní ředitel školy stejně jako dosud pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 31. 1. (ustanovení § 62 školského zákona opět stanoví odlišné pravidlo pro přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou – do 31. 10.).
Pro další kola přijímacího řízení ředitel zveřejní (vyhlásí) uvedenou informaci (tj. informaci o skutečnostech podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona) nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Výše uvedená informace musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ještě jednou zdůrazňuji, že ustanovení § 60 odst. 5 školského zákona zavádí povinnost konání jednotné zkoušky: V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“), není-li dále stanoveno jinak.
To znamená, že jednotná zkouška se povinně koná v přijímacím řízení v případě čtyřletých, šestiletých a osmiletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a v případě oborů nástavbového studia,3) a to jak pro denní, tak pro jinou než denní formu vzdělávání.
Kdy se jednotná přijímací zkouška nekoná? Tato zkouška se v přijímacím řízení nekoná:
-
při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, avšak s výjimkou oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou (§ 62 odst. 4 školského zákona),
-
do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 85 školského zákona (§ 60 odst. 6 školského zákona).
Přihláška (§ 60a)
Právní úprava týkající se podání přihlášky se změnila v následujícím:
-
pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky, a to i když bude podávat přihlášku do jiné než denní formy vzdělávání (§ 60a odst. 4 školského zákona), x)- pokud bude uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podávat dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku (§ 60a odst. 4 školského zákona),
-
uchazeč řediteli střední školy odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. 3., a to při podání přihlášky jak do denní, tak do jiné než denní formy vzdělávání (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou je i nadále v § 62 školského zákona stanoven speciální, odlišný termín odevzdání přihlášky – do 30. 11.),
-
v případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou předává škola údaje z přihlášky Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) do deseti dnů po termínu 1. 3. způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
Obsah a forma přijímacích zkoušek (§ 60b)
Nově se termín konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení liší v závislosti na tom, zda se konají přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, nebo „bez maturitní zkoušky“:
-
přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. 4.,
-
přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. do 30. 4.
Obecně platí, že obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Přitom obsah a formu jednotné zkoušky stanoví školský zákon (písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace). Další pravidla (způsob zadávání, délka trvání a kritéria hodnocení a podmínky organizace jednotné zkoušky) bude stanovovat prováděcí právní předpis. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů bude zajišťovat Centrum.
Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školy.
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, a to podle vyjádření školského poradenského zařízení.4) Uvedené vyjádření doloží uchazeč k přihlášce.
Pokud cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, podají žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, ředitel školy jim vyhoví a cizinci uvedenou jednotnou zkoušku nekonají. Současně však musí škola ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.
Organizace přijímacích zkoušek (§ 60c)
Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení. Termín konání jednotné zkoušky stanoví MŠMT, a to do 30. 9. předchozího kalendářního roku. Uvedený termín MŠMT zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále školský zákon upřesňuje, že termíny konání jednotné zkoušky se stanoví odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia, jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou a jejich formy vzdělávání.
V rámci jednotné zkoušky může každý uchazeč konat písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace přijímacího řízení dvakrát:
-
v prvním stanoveném termínu koná uchazeč test jednotné zkoušky ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,
-
ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí nebo ve škole uvedené uchazečem podle § 62 odst. 7 věty druhé školského zákona.
Pokud ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku k jejímu konání nejpozději 14 dnů před termínem konání této zkoušky.
Náhradní termín jednotné zkoušky stanoví a zveřejní MŠMT, náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy. Přijímací zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do jednoho měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.
Hodnocení výsledků přijímací zkoušky (§ 60d)
Podle novelizovaného školského zákona hodnotí ředitel školy splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:
-
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
-
výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
-
výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
-
případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Stejně jako dosud hodnotí ředitel školy povinně splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání. Nově ředitel školy uchazeče hodnotí podle výsledků jednotné zkoušky nebo školní přijímací zkoušky (samozřejmě pokud je součástí přijímacího řízení nebo pokud je ředitelem školy stanovena). Ředitel školy uchazeče hodnotí podle dalších skutečností, které osvědčují jeho vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy, nikoli však již povinně, ale pouze „případně“.
Jak již bylo uvedeno, pokud je jednotná zkouška povinnou součástí přijímacího řízení, pak je hodnocení výsledků této zkoušky povinnou součástí celkového hodnocení uchazeče. Dále školský zákon stanoví, jaký minimální podíl na celkovém hodnocení uchazeče představuje hodnocení výsledků jednotné zkoušky. Podle § 60d odst. 2 školského zákona platí: Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Je zřejmé, že podíl hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení může být i vyšší než 60 %, respektive 40 %, a je v kompetenci ředitele školy, aby takto uvedený podíl stanovil.
Připomeňme, že každý uchazeč může v rámci jednotné zkoušky konat písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení dvakrát. V souvislosti s tím školský zákon jednoznačně stanoví, že uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace.
Ředitel školy může (nemusí) využít hodnocení jednotné zkoušky a v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce. Dosažení hranice úspěšnosti pak představuje nezbytnou podmínku přijetí uchazeče. Stejně tak může ředitel školy v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti ve školní přijímací zkoušce.
Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. Ředitel školy například stanoví hodnocení splnění kritéria „hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání“.
Jestliže v rámci přijímacího řízení uchazeč nesplnil některé kritérium přijímacího řízení (například při hodnocení výsledku jednotné zkoušky nedosáhl hranice úspěšnosti, kterou ředitel školy stanovil jako nezbytnou podmínku přijetí), není přijat ke vzdělávání ve střední škole.
Uchazeči, kteří splnili kritéria přijímacího řízení, jsou ředitelem školy podle výsledků dosažených při přijímacím řízení seřazeni (ředitel stanoví jejich pořadí). Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.
Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí (§ 60e)
V případě, že se v prvním kole přijímacího řízení koná jednotná zkouška nebo školní přijímací zkouška, zkracuje se lhůta, ve které musí ředitel školy ukončit hodnocení:
-
v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí ředitel školy hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku, nejpozději do 28. 4.),
-
v případě ostatních oborů vzdělání (oborů vzdělání „bez maturitní zkoušky“) ukončí ředitel školy hodnocení do dvou pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky (tj. školní přijímací zkoušky), která se může konat v období od 22. do 30. 4.
Po ukončení hodnocení zveřejní ředitel školy stejně jako dosud seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí. Dále ředitel školy zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekonají, školský zákon nestanoví, v jaké lhůtě musí ředitel školy hodnocení ukončit. Školský zákon pouze stanoví, že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. 4. Novelizovaný školský zákon nezměnil speciální lhůtu, ve které lze podat odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení. Toto odvolání lze podat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Novelizovaný školský zákon však již nestanoví speciální úložní lhůtu (pět pracovních dnů) v provozovně provozovatele poštovních služeb určenou k uložení zásilky – rozhodnutí o nepřijetí. To znamená, že při doručování rozhodnutí o nepřijetí se použije obecná úložní lhůta stanovená správním řádem, tj. deset dnů (viz § 23 odst. 4 správního řádu).
Další kola přijímacího řízení (§ 60f)
V dalších kolech přijímacího řízení postupuje ředitel školy obdobně jako v prvním kole, s výjimkou povinnosti stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky.
Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dnů po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději sedm pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.
Dále je vhodné připomenout, že jednotná zkouška se dle § 60c odst. 1 školského zákona koná v prvním kole přijímacího řízení. V dalších kolech přijímacího řízení může ředitel školy v rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení zohlednit výsledky jednotné zkoušky; současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.
Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (§ 62)
I nadále jsou v § 62 školského zákona upraveny odlišnosti v organizaci přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Nejdůležitější změna a současně odlišnost při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou spočívá v tom, že se při přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nekoná jednotná zkouška. Výjimkou je obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Uchazeči do tohoto oboru vzdělání konají jak jednotnou, tak talentovou zkoušku (§ 62 odst. 4 školského zákona).
Nezměnil se termín vyhlášení prvního kola přijímacího řízení (do 31. 10.) a termín, ve kterém jsou vyhlášeny skutečnosti dle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona, se „posunul“ o jeden den (s účinností do 31. 8. 2016 bylo povinností tyto skutečnosti zveřejnit do 30. 10., s účinností od 1. 9. 2016 – do 31. 10.). Stejně tak je zachován termín, do kterého odevzdá uchazeč řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení, tj. do 30. 11.
I nadále se v prvním kole přijímacího řízení talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. do 15. 1. Nově se však vyčleňuje obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. V případě tohoto oboru vzdělání se prodlužuje období, ve kterém se koná talentová zkouška, a talentové zkoušky se konají v pracovních dnech od 2. 1. do 15. 2.
Nově se upřesňuje, že ředitel školy stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny talentové zkoušky. Novelizovaný školský zákon zachovává termín, ve kterém ředitel školy zašle zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, tj. termín do 20. 1. Nově školský zákon speciálně stanoví, že v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou je termín zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do 20. 2.
Novelizovaný školský zákon upřesňuje období pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a vydání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Nově vymezuje den, kterým počíná období, ve kterém je ředitel školy povinen zveřejnit seznam přijatých uchazečů a vydat rozhodnutí o nepřijetí, a stanoví období od 5. do 15. 2.
Je evidentní, že v uvedeném rozmezí nelze zveřejnit seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručit rozhodnutí o nepřijetí v případě oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou, neboť tito uchazeči konají jednotnou zkoušku. V případě oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou ukončí ředitel školy hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí.
I nadále platí, že podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání „bez talentové zkoušky“.
Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři (§ 88)
I nadále se v prvním kole přijímacího řízení koná talentová zkouška v pracovních dnech v období od 15. do 31. 1. Nově se upřesňuje, že ředitel školy stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny talentové zkoušky.
Shrnutí
Shrnutím výše uvedených informací je časová posloupnost jednotlivých činností v průběhu přijímacího řízení, které stanoví školský zákon.
 I-----------------------------------------------------------------------------I     I Obor vzdělání bez talentové zkoušky ukončený maturitní zkouškou 1      I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do 30. 9.      I MŠMT stanoví termín jednotné zkoušky.        I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do 31. 1.      I Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení. I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do 31. 1.      I Ředitel školy stanoví:                I I           I - jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a  I I           I  způsob hodnocení jejich splnění,          I I           I - předpokládaný počet přijímaných uchazečů do    I I           I  oboru vzdělání a formy vzdělávání.         I I           I                           I I           I Ředitel školy může vyhlásit:             I I           I - školní přijímací zkoušku a dva termíny jejího   I I           I  konání,                      I I           I - jednotná kritéria a předpokládané počty      I I           I  přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání  I I           I  v různých zaměřeních ŠVP.             I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do 1. 3.       I Uchazeč odevzdá nejvýše dvě přihlášky.        I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do 11. 3.      I Škola předá Centru údaje z přihlášky (tj. deset   I I           I dnů po termínu stanoveném pro odevzdání       I I           I přihlášek).                     I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do 15. 3.      I Uchazeč obdrží zápisový lístek.           I I----------------------I------------------------------------------------------I I Nejpozději 14 dnů  I Pokud ředitel školy rozhodl o konání školní     I I před termínem konání I přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku     I I školní přijímací   I k jejímu konání.                   I I zkoušky       I                           I I----------------------I------------------------------------------------------I                                        I-----------------------------------------------------------------------------I I Obor vzdělání bez talentové zkoušky ukončený maturitní zkouškou 1      I I----------------------I------------------------------------------------------I I 12. až 28. 4.    I Koná se jednotná zkouška, případně i školní     I I           I přijímací zkoušky.                  I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do 28. 4.      I Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče v rámci    I I           I jednotné zkoušky.                  I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do dvou pracovních  I Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů, zveřejní  I I dnů po zpřístupnění I seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům   I I hodnocení uchazeče  I zašle rozhodnutí o nepřijetí, zveřejní výsledky   I I Centrem       I hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče  I I           I v anonymizované podobě.               I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do deseti pracovních I Přijatý uchazeč odevzdá zápisový lístek.       I I dnů ode dne oznámení I                           I I rozhodnutí      I                           I I----------------------I------------------------------------------------------I                                        I-----------------------------------------------------------------------------I I Obor vzdělání s talentovou zkouškou (mimo obory vzdělání konzervatoře a   I I oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou)              I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do 31. 10.      I Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího     I I           I řízení.                       I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do 31. 10.      I Ředitel školy vyhlásí:                I I           I - jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a  I I           I  způsob hodnocení jejich splnění,          I I           I - předpokládaný počet přijímaných uchazečů do    I I           I  oboru vzdělání a formy vzdělávání.         I I           I                           I I           I Ředitel školy může vyhlásit:             I I           I - školní přijímací zkoušku a dva termíny jejího   I I           I  konání,                      I I           I - jednotná kritéria a předpokládané počty      I I           I  přijímaných uchazečů pro přijímání ke vzdělávání  I I           I  v různých zaměřeních ŠVP.             I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do 30. 11.      I Uchazeč odevzdá nejvýše dvě přihlášky.        I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do 30. 11.      I Uchazeč obdrží zápisový lístek.           I I----------------------I------------------------------------------------------I I Nejpozději 14 dnů  I Pokud ředitel školy rozhodl o konání školní     I I před termínem konání I přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku     I I školní přijímací   I k jejímu konání.                   I I zkoušky       I                           I I----------------------I------------------------------------------------------I I 2. až 15. 1.     I - Koná se talentová zkouška, konkrétní termín    I I           I  stanoví ředitel školy,               I I           I - Pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel I I           I  dva termíny talentové zkoušky.           I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do 20. 1.      I Škola zašle sdělení o výsledku talentové zkoušky;  I I           I uchazeč, který vykonal talentovou zkoušku úspěšně,  I I           I pokračuje v přijímacím řízení.            I I----------------------I------------------------------------------------------I I 5. až 15. 2.     I Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a  I I           I vydá rozhodnutí o nepřijetí.             I I----------------------I------------------------------------------------------I I Do deseti pracovních I Přijatý uchazeč odevzdá zápisový lístek.       I I dnů ode dne oznámení I                           I I rozhodnutí      I                           I I----------------------I------------------------------------------------------I 
1 Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2 Školní přijímací zkoušku nemůže ředitel stanovit v rámci přijímacího řízení, které dle školského zákona spočívá pouze v konání talentové zkoušky. Konkrétně to znamená, že školní přijímací zkoušku nemůže stanovit ředitel konzervatoře.
3 S účinností od 1. 9. 2016 ustanovení § 83 odst. 3 školského zákona stanoví: Součástí přijímacího řízení do nástavbového studia, nejde-li o obor vzdělání s talentovou zkouškou, je vždy jednotná zkouška podle § 60 odst. 5. Ředitel školy může dále stanovit přijímací zkoušku ověřující učivo dalších vzdělávacích oborů nebo jiné dovednosti a předpoklady uchazeče; obsah a formu příjímací zkoušky stanoví v souladu se společným základem rámcových vzdělávacích programů oborů vzdělání, na něž navazuje obor vzdělání nástavbového studia.
4 V současné době uvádí vyhláška č. 671/2004 Sb., v platném znění, v § 1 odst. 1 písm. i) nikoli „vyjádření“, ale „doporučení“ školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. Položka „Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání“ je uveden také v příloze

Související dokumenty

Pracovní situace

Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela školského zákona
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost