Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku 2022/2023

Vydáno: 22 minut čtení

Článek je zaměřen na důležité typické nebo nové činnosti střední školy nebo nové skutečnosti, které činnost střední školy ovlivňují, v průběhu 1. pololetí školního roku 2022/2023. Jestliže se některá činnost nebo skutečnost vztahuje pouze na střední školy určitého zřizovatele [zřízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „veřejné“), soukromé, církevní], je tento fakt uveden.

Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku 2022/2023
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
poradenské služby ve školství,www.monikapuskinova.cz
Nové právní předpisy
K novým právním předpisům, které ovlivňují činnost střední školy v průběhu celého školního roku 2022/2023, patří:
Právní předpis
Zavádí mimo jiné pravidlo:
*
Prodlužuje platnost zákona do konce školního roku 2022/2023,a proto prodlužuje i dobu, ve které
lze žákovi cizinci nahradit vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu jiným vhodným vzdělávacím obsahem podle potřeb žáka (§ 3),
ředitel střední školy nebo konzervatoře může při postupu podle § 63 školského zákona přijmout a zařadit cizince i do probíhajícího 1. ročníku (§ 4 odst. 1),
v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a ke vzdělávání v konzervatoři může cizinec nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání, splnění povinné školní docházky nebo splnění přijímacích kritérií podle § 60d odst. 1 písm. a) nebo d) školského zákona čestným prohlášením, pokud doklad nemá (§ 5 odst. 1),
*
nově definuje podmínky vyřazení ze střední školy žáka cizince, který plní povinnou školní docházku (§ 2c),
*
nově stanoví pravidla zařazování žáků cizinců do tříd (§ 3a),
*
nově vymezuje oprávnění MŠMT vydat opatření obecné povahya tím určit odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebo zákona č. 67/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže (§ 5a).
*
V novém § 13 odst. 7 doplňuje pravidlo, na základě kterého lze určit jednoho nebo více zástupců

Související dokumenty

Pracovní situace

Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - srpen 2021
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán kontrolní činnosti - celý rok
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Kalendář
Plán vlastního hodnocení
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Oblasti plánování zaměstnanců
Ukončení školního roku
Měsíční plán zahájení školního roku
Nástroje vlastního hodnocení
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti střední školy na měsíc únor 2024

Poradna

Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Kvalifikace
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Pedagogický dohled na akcích mimo školu

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
262/2006 Sb. zákoník práce
199/2022 Sb. , kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
175/2022 Sb. o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
126/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
150/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
125/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů