Plán činnosti střední školy na druhé pololetí školního roku 2022/2023

Vydáno: 24 minut čtení

Cílem článku je shrnout důležité činnosti střední školy ve druhém pololetí školního roku 2022/2023, a to zejména v kontextu nových právních předpisů. Obsah článku se shodně vztahuje na školy veřejné i neveřejné. Text vychází z právní úpravy platné ke dni publikování článku.

Plán činnosti střední školy na druhé pololetí školního roku 2022/2023
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
poradenské služby ve školství,
Právní předpisy a opatření obecné povahy důležité pro školní rok 2022/2023
Po „covidovém“ školním roce 2020/2021, který byl ve znamení výjimečných postupů, posunutých období a prodloužených lhůt, návratu ke „standardním“ pravidlům přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání ve školním roce 2021/2022 je školní rok 2022/2023 výjimečný vzhledem ke speciálním postupům daným
*
novelizovanou vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, upravující pro školní rok 2022/2023 vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu,
*
opatřením obecné povahy Přijímací řízení, čj. MSMT-29772/2022-1, (dále jen „opatření obecné povahy“).
ÚNOR
Vyhodnocení nahrazení vzdělávacího obsahu, vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu
Začátek druhého pololetí školního roku 2022/2023 je spojen s vyhodnocením výsledků vzdělávání žáka v prvním pololetí školního roku. Z logiky věci by se mělo vyhodnocení týkat i
*
cizinců dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina, a to jejich adaptace na vzdělávání podle školského zákona a zhodnocení účelnosti nahrazení vzdělávacího obsahu školního vzdělávacího programu zčásti nebo zcela,
*
žáků, kteří byli zařazeni do skupiny pro jazykovou přípravu, a to úspěšnosti jejich vzdělávání v českém jazyce přizpůsobeném jejich potřebám; na vyhodnocení by se měla podílet jak určená škola, tak škola, jíž je žák žákem.
Podání přihlášek ke vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
Únor je měsícem, ve kterém podává přihlášku většina uchazečů o vzdělání v oborech vzdělání bez talentové zkoušky. Ve školním roce 2022/2023 je vhodné věnovat pozornost
*
obsahu přihlášky, a to také v souvislosti se speciálními normami určenými pro cizince dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina,
*
způsobu podání přihlášky.
Uchazeči při vyplnění přihlášky a přípravě dokladů, které musejí připojit k přihlášce, vycházejí z informací zveřejněných školou. Proto je v daných informacích nezbytné
*
jednoznačně odlišit speciální pravidla, která se vztahují pouze na cizince dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina,
*
srozumitelně popsat situaci uchazečů, kteří nejsou cizinci dle

Související dokumenty

Zákony

67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
500/2004 Sb. správní řád
300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Vyhlášky

47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
16/2005 Sb. o organizaci školního roku

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - srpen 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Výroční zpráva o činnosti školy
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Měsíční plán zahájení školního roku
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Změny termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
Kalendář

Poradna

Vyživovací povinnost
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
Jmenování ředitele
Platnost zkoušky
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ