Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2021

Pravidla konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 byla změněna opatřením obecné povahy čj. MSMT-3267/2021-3 ze dne 15. 3. 2021 2) 
(dále jen „opatření obecné povahy“). V článku jsou shrnuty povinnosti ředitele střední školy a práva
a povinnosti žáka, které jsou stanoveny nově, nebo jsou v důsledku posunutí termínů, v nichž se koná maturitní zkouška, zasazeny do jiných období.
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky v řádném termínu
Na základě čl. III. opatření obecné povahy se didaktické testy v řádném termínu konají ve dnech od 24. 5. do 26. 5. 2021. Časový rozvrh konání didaktických testů MŠMT určilo a zveřejnilo na internetových stránkách.3)
Povinnosti ředitele střední školy
související s posunutím období konání didaktických testů v řádném termínu nebo v souvislosti s tím, že určitá skupina žáků není povinna konat didaktický test, jsou shrnuty níže.
Jmenování zadavatele ředitelem školy pro příslušné zkušební období
*
nejpozději 1 měsíc před termínem konání příslušné zkoušky podle jednotného zkušebního schématu (§ 44 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „vyhláška č. 177/2009 Sb.“)
*
jednotné zkušební schéma (tj. časový rozvrh konání didaktických testů) je stanoveno na období od 24. 5. do 26. 5. 2021; proto se posouvá jmenování zadavatele nejpozději na duben
Prokazatelné seznámení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky a zákonného zástupce tohoto nezletilého žáka s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb.
*
nejpozději měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky(§ 20 odst. 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb.)
*
didaktické testy v řádném termínu se konají od 24. 5. do 26. 5. 2021, proto prokazatelné seznámení proběhne v dubnu 2021
Seznámení členů zkušební maturitní komise, komisaře a zadavatele s podmínkami konání maturitní zkoušky žáka

Související dokumenty

Pracovní situace

Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela školského zákona
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele