Lékařské prohlídky žáků střední školy

Lékařské prohlídky žáků střední školy jsou tématem navazujícím na pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání. Důvodem je jednak smysl prohlídek (zjistit zdravotní způsobilost žáků k určitým činnostem při praktickém vyučování), jednak právní úprava obsažená ve stejných předpisech – v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, a vyhlášce č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Lékařské prohlídky žáků střední školy
PhDr. Bc.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
Lékařské prohlídky před podáním přihlášky ke vzdělávání
Uchazeč o vzdělávání ve střední škole musí splnit podmínku zdravotní způsobilosti, jestliže je to vyžadováno u daného oboru vzdělání (nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění).
Vyhláška o pracovnělékařských službách uvádí, že
lékařská prohlídka uchazeče o vzdělávání ve střední škole
se provádí:
 
před podáním přihlášky ke vzdělávání [§ 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky o pracovnělékařských službách],
 
na základě žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka [§ 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky o pracovnělékařských službách].
Obsah lékařské prohlídky
je uveden v § 7 vyhlášky o pracovnělékařských službách.
Lékařské prohlídky v průběhu vzdělávání
V průběhu vzdělávání absolvuje žák lékařskou prohlídku před zařazením do praktického vyučování, a to na základě žádosti ředitele školy. Nutnost prokázání zdravotní způsobilosti ke vzdělávání žáků střední školy, do jejichž vzdělávání je začleněno
praktické vyučování
(tj. podle § 65 školského zákona odborný výcvik, cvičení, učební praxe, odborná nebo umělecká praxe, sportovní příprava), je uvedena v § 51 zákona o specifických zdravotních službách.
V § 51odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách je uvedeno,
kdo vydává lékařský posudek
o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před jejím zařazením na praktické vyučování v jeho průběhu.
Výjimka z povinnosti absolvovat lékařskou prohlídku před zařazením do praktického vyučování je uvedena v § 8 odst. 1 písm. b) bod 2 vyhlášky o pracovnělékařských službách:
„Lékařská prohlídka se neprovádí, je-li při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonávána pouze práce zařazená do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jiným právním předpisem.“
Vyhláška uvádí jako příklad „jiného právního předpisu“ řadu právních předpisů, z nichž vybírám následující:
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
Lékařská prohlídka před zařazením žáka do praktického vyučování se provádí na žádost ředitele školy. Jestliže bude praktické vyučování žáka probíhat na pracovišti právnické nebo fyzické osoby, vyžádá si ředitel školy pro účely žádosti od těchto osob údaje
o druhu a režimu práce, kterou bude žák nebo student vykonávat, a o zdravotních a bezpečnostních rizicích
této práce a míře rizik vyjádřené kategorií práce [§ 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky o pracovnělékařských službách].
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání se vystavuje
před zařazením do praktického vyučování
(v rámci kterého se vykonává určitý druh činnosti). To znamená, že v případě daného praktického vyučování, při kterém se vykonává určitý druh činností, se lékařská prohlídka provádí
jednou v průběhu vzdělávání
(pokud samozřejmě nedojde ke změně zdravotního stavu žáka, kvůli kterému musí být provedena lékařská prohlídka).
Periodickou lékařskou prohlídku
musí žák absolvovat:
 
jedenkrát ročně
[§ 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky o pracovnělékařských službách],
 
pokud při praktickém vyučování vykonává
rizikové práce
[§ 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky o pracovnělékařských službách],
 
na základě žádosti ředitele školy [§ 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky o pracovnělékařských službách].
Podle § 51 odst. 4 zákona o specifických zdravotních službách
právnická osoba vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení, kde se uskutečňuje vzdělávání, jehož součástí je praktické vyučování nebo praktická příprava,
hradí posuzování zdravotní způsobilosti žáků střední školy
nebo studentů vyšší odborné školy
včetně lékařských prohlídek.
Náležitosti lékařského posudku
o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání obsahuje § 16 vyhlášky o pracovnělékařských službách.
Závěr
 
Lékařské prohlídky uchazeče o vzdělávání
nenahrazují
lékařské prohlídky žáka střední školy před zařazením do praktického vyučování.
 
Před zařazením
do praktického vyučování, při kterém se provádí určitý druh činností, se lékařská prohlídka žáka provádí jednou (pokud změněný zdravotní stav žáka nevyžaduje další lékařskou prohlídku).
 
Výjimky
z povinnosti absolvovat lékařskou prohlídku před zařazením do praktického vyučování jsou dány kombinací dvou faktorů: 1) práce je zařazena do první kategorie prací a 2) součástí práce není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jiným právním předpisem.
 
Lékařskou prohlídku žák nejčastěji absolvuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb fyzické nebo právnické osoby, na jejímž pracovišti praktické vyučování probíhá.
 
Lékařskou prohlídku žáka před zařazením do praktického vyučování
hradí škola.

Související dokumenty

Pracovní situace

Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Novela maturitní vyhlášky
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Školní psycholog na základní škole
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele