Hodnocení kvality jazykového vzdělávání

Vydáno:

Bez motivovaných žáků a učitelů, kteří vedou žáky k praktickému využívání cizích jazyků a efektivně využívají moderní technologie, lepších výsledků nedosáhneme. Bez systémového a rychlého řešení změn v RVP oborů středního vzdělávání nám nepomohou ani sebelepší učitelé a technologie.

Hodnocení kvality jazykového vzdělávání
RNDr.
Jitka
Kunčarová
 
jednatelka OPEN AGENCY s.r.o.
Očekávaná koncepce jazykového vzdělávání do roku 2020 nebyla zatím MŠMT zveřejněna. Hodnocení kvality dosaženého vzdělání je důležité, z tohoto důvodu MŠMT podporuje hodnocení žáků v různých etapách vzdělávání, zejména pak na konci vzdělávacích stupňů.
Dne 15. května 2014 vysílala Česká televize pořad Události, komentáře, v němž se diskutovalo na téma neúspěšné maturity. MŠMT oznámilo, že z cizího jazyka uspělo 96,4 % žáků z celkového počtu přihlášených žáků ke zkoušce z cizího jazyka, v roce 2013 to bylo 97,4 %.
V této diskuzi nezaznělo, zda byly požadavky u státní maturity z cizího jazyka nastaveny tak, aby úspěšný maturant splnil z cizího jazyka to, co je státem deklarováno, tedy úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR).
Je skutečně předpokladem složení maturitní zkoušky z cizího jazyka ve středních odborných školách dosažení minimálně jazykové úrovně B1? Je úspěšná maturitní zkouška z angličtiny dokladem o jazykové úrovni B1? Jaké jazykové úrovně dosáhli žáci, kteří nematurovali z cizího jazyka?
Rámcový vzdělávací program (RVP) oboru 28-42-L/51 Chemik operátor, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 4. 2010, č. j. 1606/2010-23, uvádí:
Vzdělávání v cizích jazycích má směřovat k tomu, aby žáci dovedli efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností. Předpokladem složení maturitní zkoušky z cizího jazyka je dosažení minimálně jazykové úrovně B1. Rozsah produktivní slovní zásoby se u žáků rozšíří z již aktivně používaných lexikálních jednotek tak, že žák celkově dosáhne 2300 lexikálních jednotek, z toho obecně odborná a odborná terminologie bude u úrovně B1 zahrnovat minimálně 20 %, u úrovně A2 15 % z lexikálních jednotek.
Pokud má odborná škola přímo v osnovách angličtiny odborná témata pouze v 1. a 2. ročníku, celkem 10 hodin, je to nedostatečné. Ředitel školy si ale nemůže dovolit na úkor odborných předmětů či jiných maturitních předmětů zvýšit dotaci angličtiny.
Zavedením společné části maturitní zkoušky došlo u odborných škol ke snížení hodinové dotace u odborných předmětů, aby se přiblížili alespoň částečně hodinovým dotacím na všeobecně vzdělávací předměty na gymnáziích, protože maturitní zkouška je stejná. Tento vývoj je velmi negativní.
Navrhuji stanovit v RVP rozsah vzdělávání vedoucího ke zvládnutí efektivní práce s odborným textem na 20 vyučovacích hodin v každém ročníku. Celkem v průběhu středního odborného vzdělávání min. 60, resp. 80 vyučovacích hodin podle délky vzdělávání. Tímto školy vytvoří základní podmínku pro osvojení odborné terminologie v cizím jazyce a práci s odborným textem.
Na několik otázek odpověděl PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce
Je skutečně předpokladem složení maturitní zkoušky z cizího jazyka ve středních odborných školách dosažení minimálně jazykové úrovně B1?
V současném systému by měl absolvent závěrečného, tedy 4. ročníku splňovat požadavky úrovně B2. Úrovně B1 by měl student dosahovat přibližně po 2. ročníku. Nicméně realita v odborných školách je v praxi jiná, resp. horší. V Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek je maturitní zkouška z cizího jazyka vykonaná ve společné části zařazena do 2. úrovně. Ta odpovídá úrovni B1 – B2. Od školního roku 2010/2011 do školního roku 2011/2012 byla vykonávána společná část maturitní zkoušky ve dvou úrovních. V případě klasifikace známkou 1 nebo 2 odpovídala maturitní zkouška vykonaná v nižší úrovni obtížnosti úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) a maturitní zkouška vykonaná ve vyšší úrovni odpovídala úrovni obtížnosti B2 dle SERRJ. Nyní lze konstatovat, že úroveň B1 je minimální úrovní pro maturitní zkoušku.
Je úspěšná maturitní zkouška z angličtiny dokladem o jazykové úrovni B1?
Maturitní zkouška z AJ je zařazena v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek. Je ve 2. skupině, její úspěšné složení ve společné části je určitě dokladem o dosažení úrovně B1 – B2.
Jaké jazykové úrovně dosáhli žáci, kteří nematurovali z cizího jazyka?
Žáci, kteří nematurují z cizího jazyka, by měli dosáhnout té úrovně, kterou předpokládá příslušný vzdělávací program. K potvrzení by ale museli absolvovat certifikovanou zkoušku.

Související dokumenty