Důležité činnosti na střední škole - podzim 2014

Cílem následujícího článku je stručné zopakování a shrnutí činností, které jsou v průběhu září a října klíčové v procesu vzdělávání jak pro ředitele školy, tak pro žáky střední školy.

Důležité činnosti na střední škole – podzim 2014
Přijímací zkouška, přijímací řízení
Mgr. et PhDr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
Povolení přestupu žáka z jedné střední školy do jiné střední školy
Právní předpisy:
 
§ 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Žákovi, který je žákem určité střední školy, může být povolen přestup na jinou střední školu. Je vhodné, aby se uvedený přestup uskutečnil nejdříve 2. 9. 2014.
Rozhodnutí o přestupu žáka z jedné střední školy do jiné střední školy je rozhodnutím ve správním řízení (bez ohledu na zřizovatele školy), přičemž kompetenční normou uvedeného rozhodnutí je ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona.
Žáci-cizinci, kteří nejsou občany EU
Do 1. 9. 2014 žáci-cizinci, kteří nejsou občany EU, dodají doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR (§ 20 odst. 3 školského zákona).
Lékařská prohlídka žáků před zařazením do praktického vyučování
Právní předpisy:
 
§ 51 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
 
§ 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
Žáci, kteří budou poprvé v průběhu vzdělávání zařazeni do praktického vyučování, před tímto zařazením absolvují lékařskou prohlídku, a to na základě žádosti ředitele školy. Jestliže žák při praktickém vyučování vykonává rizikové práce, absolvuje periodickou lékařskou prohlídku jedenkrát ročně na základě žádosti ředitele školy.
Výjimka z povinnosti absolvovat lékařskou prohlídku před zařazením do praktického vyučování je uvedena v § 8 odst. 1 písm. b) bod 2 vyhlášky o pracovnělékařských službách:
Lékařská prohlídka se neprovádí, je-li při praktickém vyučování nebo praktické přípravě vykonávána pouze práce zařazená do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jiným právním předpisem.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti žáka vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb smluvního pracoviště nebo školy v závislosti na tom, kde se praktické vyučování uskutečňuje. Lékařské prohlídky hradí právnická osoba vykonávající činnost školy.
Opravné nebo náhradní závěrečné zkoušky
Právní předpis:
 
vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění
Ředitel školy zveřejní termín opravné nebo náhradní závěrečné zkoušky konané v prosinci (nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek) na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., v platném znění).
Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období
Právní předpisy:
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 
vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění
Základní informace k podzimnímu zkušebnímu období přináší Maturitní zpravodaj č. 26. Časový harmonogram maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období je uveden také v
Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015
(Věstník MŠMT č. 4–5/2014).
Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky se konají od 1. 9. do 10. 9. 2014, zkoušky profilové části maturitní zkoušky od 1. 9. do 19. 9. 2014 (§ 2 odst. 5 a odst. 6 maturitní vyhlášky).
Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky didaktických testů v podzimním zkušebním období do 10. 9. 2014. Následující pracovní den po převzetí výsledků didaktických testů zpřístupní ředitel výsledky žákům (§ 22 odst. 2 maturitní vyhlášky).
Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky proběhnou od 11. 9. do 19. 9. 2014 (§ 2 odst. 5 maturitní vyhlášky).
Do 13. 9. 2014 ředitel školy zašle Centru výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům (§ 22 odst. 3 maturitní vyhlášky). Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky písemných prací z cizího jazyka do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací z cizího jazyka žáků příslušné třídy (tj. nejpozději do 15. 9. 2014) a ředitel školy bez zbytečného odkladu oznámí výsledky písemných prací žákům (§ 22 odst. 3 maturitní vyhlášky).
Centrum do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků jednotlivého žáka (tj. nejpozději do 23. 9. 2014) zpřístupní výsledky řediteli školy a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka (§ 22 odst. 3, § 29 odst. 2 maturitní vyhlášky).
Ředitel školy po zpřístupnění výsledků maturitní zkoušky jednotlivého žáka bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce (§ 26 odst. 2 maturitní vyhlášky).
Maturitní zkouška v jarním zkušebním období
Právní předpis:
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 
vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění
Ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle RVP a ŠVP, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konání první zkoušky profilové části maturitní zkoušky (§ 79 odst. 3 školského zákona).
Do 30. 9. 2014 ředitel zpřístupní žákům školní seznam nejméně 40 literárních děl (§ 6 odst. 2 maturitní vyhlášky).
Do 31. 10. 2014 ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům témata pro zpracování školních zkušebních úloh maturitní zkoušky z cizího jazyka (§ 8 odst. 3 maturitní vyhlášky).
Přijímací zkoušky
Právní předpisy:
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 
vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení na středních školách, v platném znění
Do 30. 10. 2014 ředitel zveřejní rozhodnutí o konání, termínech konání přijímací zkoušky, o stanovených jednotlivých kritériích a přepokládaném počtu přijímaných žáků (i na webu školy) pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (§ 60 odst. 4 písm. a) školského zákona].
Do 31. 10. 2014 ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, zveřejnění tuto informaci na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy (§ 60 odst. 1 školského zákona, § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění).

Související dokumenty

Pracovní situace

Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela školského zákona
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele