Tematická zpráva ČŠI 2017

Tematická zpráva ČŠI 2017
ASOCIACE ZŘIZOVATELŮ ŠKOLNÍCH JÍDELEN
Doporučení ČŠI: „Zaměřit pozornost na receptury umožňující připravovat pokrmy nutričně vyvážené a zároveň atraktivní pro strávníky.“
„Rozšířit nabídku jídel, při sestavování jídelníčků se inspirovat od úspěšných jídelen a podporovat sdílení inspirace mezi školními jídelnami.“
V mnohých případech jsou ZŠS nucená rodiči, zřizovateli nebo vedením ke kompromisům, které nejsou v souladu ani s legislativou, ani s názory odborníků na výživu dětí a mladistvých. Jak vyplývá z „Tematické zprávy ČŠI“, některé přístupy školních jídelen ke zdravému stravování strávníkům nevyhovují, jídlo ve školní jídelně jim nechutná, pokrm je pro ně po výživové stránce nedostačující, a proto odcházejí ze školní jídelny nenasyceni a mnozí služeb školního stravování přestanou využívat.
Názor SZÚ je v rozporu s doporučeními ČŠI:
http://az-skolnijidelny.cz/wp-content/uploads/2017/04/odpověď-komentář-AZŠJ.pdf
 
„Dítě, které se doma stravuje jinak, jehož strava není pestrá a řadu potravin nezná, bude jídlo zpočátku vracet. Nazývá se to neofobie. Dle zkušenosti z jídelen je třeba nový pokrm servírovat desetkrát i vícekrát, než si na něj strávník zvykne. Ale to není důvod, proč ustupovat nastaveným preferencím dětí.“
„... je třeba zmínit i pětinový podíl žáků ZŠ, kteří jsou ke školnímu stravování sice formálně přihlášeni, ale ve skutečnosti se v ZŠS nestravují (v případě zařízení privátních zřizovatelů je tento podíl až dvojnásobný). Je tedy evidentní, že stávající kvalitní infrastruktura ZŠS není efektivně využívána.
Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.: http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/studie-vyzivove-hodnoty-skolnich-obedu-v-cr: „Vydávané obědy jsou v některých jídelnách energeticky poměrně nízké, pokud je srovnáme s očekávaným výdejem energie, a to i pro děti s nízkou pohybovou aktivitou... Snaha vyhovět požadavku individuálních strávníků a současně omezit plýtvání jídlem může vést k snižování velikosti vydávaných porcí.“
Hlavním cílem školního stravování je zdravě a chutně nasytit strávníky, aby se mohli plnohodnotně věnovat odpoledním aktivitám. Cílem není převýchova strávníků ani jejich zákonných zástupců. Výchovná složka školního stravování není ukotvena legislativně, uplatňuje se zprostředkovaně, a to především prostřednictvím „nácviku“ pravidelné životosprávy, formou a obsahem zavedených stereotypů.
„... Přibližně 40 % zařízení nijak nereflektuje v příští nabídce poskytovaných jídel vracené zbytky pokrmů, což v důsledku může znamenat plýtvání potravinami, nedostatečnou nasycenost a nedostatečnou spokojenost strávníků.“
Mgr. Marie Palečková, Nadace OSF (zdroj: Speciál pro školní jídelny 6/17): „Podle Eurostatu žije v České republice přibližně 20 % dětí v prostředí ohroženém příjmovou chudobou či sociálním vyloučením. Rodiče těchto dětí se tak často potýkají s problémem, jak pokrýt náklady spojené se školními obědy či stravným v mateřské škole.“
V současnosti existují v České republice dva souběžné státní programy na podporu dětí ze sociálně slabých rodin.
Závěr ČŠI: „Systém školního stravování v ČR je velmi komplexní a propracovaný. Tato služba je i v mezinárodním srovnání z hlediska šíře jejího dosahu i komplexity spíše výjimečná. ... Přitom se zvyšuje podíl strávníků, pro které je oběd ve školní jídelně jedinou teplou stravou, a narůstá i počet žáků, jejichž zákonní zástupci nejsou schopni školní stravování platit.“
Vážení a milí kolegové/kolegyně, „může jistě být snahou některých jedinců, ovlivňujících školní stravování, realizovat spíše nízkotukové stravování, ale tomu zatím účinně brání právě platná legislativa. Ta bere v potaz výživu dítěte s ohledem na potřeby rostoucího organismu všežravce. Lze tedy z našeho pohledu konstatovat, že platná legislativa umožňuje kvalitní a plnohodnotné stravování dítěte podle jeho vývojových potřeb a v tomto kontextu nevyžaduje žádné změny.“ (http://az-skolnijidelny.cz/cert-aby-se-v-tom-vyznal-dejte-snazivemu-laikovi-odbornou-informaci-a-pak-se-nestacite-divit/)
Žádost AZŠJ: Byli bychom rádi, kdybyste využili e-mailovou adresu: info@az-skolnijidelny.cz a podělili se s námi o své zkušenosti, jak vaše ZŠS/škola řeší situace výše popsané.

Související dokumenty