Projekt "Obědy pro děti"

Vydáno:

Projekt „Obědy pro děti“ je jedním z hlavních projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., kterou v roce 2012 založili manželé Ivana a Pavel Tykačovi a která pomáhá především ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.

Projekt „Obědy pro děti“
Jana
Skopová,
manažer charitativních projektů manželů Tykačových, WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi. Jedná se o děti, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace a pro které mohou být obědy ve školní jídelně dokonce jediným pravidelným teplým jídlem za den.
Projekt je určen pro děti ze základních škol z celé České republiky. Pro výběr dětí jsou nastavena základní kritéria:
-
Rodiče se o děti starají, ovšem jejich finanční situace jim nedovoluje, aby zakoupili pro své děti obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi.
-
U těchto dětí jsou viditelné i jiné problémy - děti mnohdy do školy nenosí ani svačinu, popř. velmi skromnou a jednotvárnou, nemohou se se svými spolužáky účastnit třídních či školních aktivit, jako jsou výlety, výstavy, divadlo, plavání atd.
Ostatní je vždy individuálně řešeno při rozhovorech v rámci schvalování žádosti.
Pomoc je poskytována přímo prostřednictvím základních škol, popř. školních jídelen (pokud se jedná o samostatné příspěvkové organizace) na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Společnost WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., velmi aktivně spolupracuje se základními školami. Ředitelé škol, za spolupráce pedagogů, vytipovávají potřebné děti na základě své dlouholeté pedagogické práce. S každou základní školou je řešena žádost individuálně. Děti mají uhrazeny obědy až do konce školního roku.
Samotným příjemcem finančních prostředků jsou přímo jednotlivé základní školy, popř. školní jídelny. Finanční prostředky jsou účelově určeny, a to na obědy pro konkrétní děti na konkrétní období školního roku.
Dětem, které jsou zapojeny do projektu Obědy pro děti, by měla být prominuta úplata za školní stravování podle § 123 odst. 4 školského zákona. Toto je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace. (Pro školní rok 2016/2017 je připravováno pár změn, o kterých budou školy informovány, a to do konce května 2016.)
Více informací naleznete na www.obedyprodeti.cz.
K 15. 4. 2016 projekt Obědy pro děti pomohl již 3138 dětem z 619 základních škol po celé České republice.
Projekt Obědy pro děti je určen pro děti po celé České republice. Nicméně to neznamená, že v místě, kde je do projektu zapojeno nejvíce dětí a škol, je situace nejhorší. Spíš to dokládá to, že je zde větší informovanost a povědomí o možnosti této pomoci. Čím více se bude znalost šířit, tím přesněji se bude v projektu ukazovat, kde je problém nejtíživější.
DOPADY PODPORY
„Původně byla představa řekněme hodně, nutriční‘. Mysleli jsme si, že hlad v důsledku nezaplaceného oběda je to hlavní, o co jde. Ale během prvních měsíců nás zkušenosti poučily, že to je pouze spouštěč následků. Děti bez oběda nemají dostatek energie a chuti se učit. Zhoršuje se jim prospěch i docházka. Objevují se i případy, kdy je do školy odmítají posílat i sami rodiče, protože se jednoduše stydí za to, že jim nemohou platit obědy. Co nás ale překvapilo nejvíc, je to, že celá tato situace vyúsťuje v postupné vyčleňování z kolektivu. Spolužáci obědvají, smějí se, mají společné zážitky ze školní jídelny a dítě bez oběda o to vše přichází. Zažívá vlastně své první společenské vyloučení. Jinými slovy, relativně banální věc, jako je školní oběd, může mít naprosto fatální důsledky pro jeho psychický a sociální vývoj. Také jsme zjistili, že právě toto je pro samotné děti úplně to nejdůležitější,“ říká Ivana Tykač, iniciátorka projektu Obědy pro děti.
AKTIVITY PRO DĚTI
V rámci projektu Obědy pro děti pořádáme pro děti 2x ročně různé tematické kreativní soutěže, které mají pro děti vždy nějaký přesah. Ve školním roce 2014/2015 to byly např. výtvarná soutěž „TY A ŠKOLNÍ OBĚD“ s podtitulem „Nakresli nám, co pro tebe školní oběd znamená“, výtvarná soutěž s názvem „MÁ ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE“ s podtitulem „Nakresli nám a napiš, jak je důležité setkávat se u jednoho stolu se svými blízkými a kamarády“.
Ve školním roce 2015/2016: slohová soutěž „TY A ŠKOLNÍ OBĚD“ s podtitulem „Napiš nám, co pro tebe školní oběd znamená a jak je důležitý“ a „STAŇ SE NAŠÍM JEŽÍŠKEM“ s podtitulem „Slož nám báseň projektu Obědy pro děti“.
Soutěže jsou vyhlašovány v základních školách, které se zapojily do projektu, ovšem jsou vždy určeny pro všechny děti tak, aby byla zachována anonymita dětí z projektu. Cílem soutěží je, aby se děti pobavily, zamyslely a uvědomily si věci, které předtím vůbec nevnímaly. Tak si i děti, pro které je oběd ve škole naprosto přirozenou a automatickou věcí, které si ovšem mnohdy takového jídla ani neváží, mohou uvědomit, jak je školní oběd důležitý a pro některé děti opravdu cenný. Vyhlašováno je 20-30 vítězů, kteří jsou pak obdarováni prostřednictvím jejich základních škol.
VÝZNAMNÉ ZÁŠTITY A PODPORY
Za dobu své existence získal projekt Obědy pro děti několik významných záštit a také velmi významnou podporu.
-
Projekt získal v říjnu 2014 záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí a podporu paní ministryně Michaely Marksové.
-
V srpnu 2015 se podařilo získat záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a osobní podporu paní ministryně Kateřiny Valachové.
-
V červnu 2015 se WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., stala členem pracovní skupiny MPSV (mezirezortní spolupráce s MŠMT ČR) s názvem „Obědy do škol“, pro zavedení opatření ke snižování potravinové
deprivace
dětí financovaných z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
-
V srpnu 2015 získal projekt záštitu Svazu měst a obcí České republiky.
-
V listopadu 2015 získal projekt záštitu Asociace krajů České republiky.
-
Hlavním partnerem projektu Obědy pro děti se počátkem roku 2015 stala NIVEA, v rámci své kampaně „NIVEA pečuje o rodinu“.
-
V únoru 2016 získal projekt Obědy pro děti (jako jeden ze tří) finanční podporu MŠMT v rámci dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2016. Tyto finanční prostředky jsou využívány pouze na placení obědů pro potřebné děti.

Související dokumenty